Home | Raad | SER in het kort | Missie en taken van de SER

Missie van de SER

Wat wil de SER?

De Sociaal-Economische Raad is een adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden). De SER wil een bijdrage leveren aan maatschappelijke consensus (overeenstemming) over nationale en internationale onderwerpen op sociaal-economisch terrein. De SER streeft hierbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

De SER in het kort

Wat doet de SER?

De SER adviseert aan regering en parlement over sociaal-economisch beleid. Daarnaast heeft de SER bestuurlijke taken voor het bedrijfsleven, onder meer op grond van de Wet op de ondernemingsraden. De SER is ingesteld op grond van de Wet op de Sociaal-Economische Raad, voorheen de Wet op de bedrijfsorganisatie geheten.


Advisering aan regering en parlement

De SER adviseert de regering en het parlement over a) de hoofdlijnen van het te voeren sociale en economische beleid en b) belangrijke wetgeving op sociaal-economisch terrein. De SER-adviezen dragen bij aan een breed draagvlak voor het kabinetsbeleid én aan het maatschappelijk functioneren van het bedrijfsleven (werkgevers en werknemers).

Richtinggevend voor de advisering van de SER is het brede welvaartsbegrip. Dit houdt in:

  • Welvaart is breder dan alleen materiële vooruitgang (welstand en productiegroei). 
  • Bij welvaart gaat het ook om aspecten van sociale vooruitgang (welzijn en sociale cohesie) en een goede kwaliteit van de leefomgeving (ruimtelijke en milieukwaliteit).

Openstaan voor signalen uit de samenleving is eveneens een belangrijk uitgangspunt voor de SER. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende activiteiten: 

  • Diverse maatschappelijke organisaties krijgen bij de SER de mogelijkheid om specifieke deskundigheid in te brengen. 
  • De SER wisselt veel informatie uit met universiteiten en beleidsmakers in binnen- en buitenland. 
  • Er is regelmatig contact met het parlement en de departementen.

Bestuurlijke taken voor het bedrijfsleven

De de SER voert ook een aantal bestuurlijke taken uit. Een daarvan is het bevorderen van de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen. Voorbeelden van andere bestuurlijke taken zijn het behandelen van klachten en adviesvragen over aanstellingskeuringen en het registreren van fusiemeldingen en het behandelen van geschillen in het kader van de fusiegedragsregels.