Home | Raad | SER in het kort | Financiën

Financiën

De SER is geen overheidsorgaan, maar een zogeheten openbaar lichaam dat op basis van artikel 134 van de Grondwet ingesteld kan worden. In het geval van de SER is dat gebeurd door middel van de Wet op de Sociaal-Economische Raad. Tot en met 31 december 2014 heette deze wet de Wet op de bedrijfsorganisatie. De onafhankelijkheid van de SER wordt mede gewaarborgd door de wijze waarop de raad wordt gefinancierd. De SER wordt gefinancierd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het kabinet stelt jaarlijks de hoogte van de premies vast die werkgevers dienen af te dragen aan het AWf.

De financiering via het AWf is in 2013 ingevoerd. Voor die tijd werd de SER gefinancierd via een aparte opslag op de heffing van de Kamers van Koophandel. Maar omdat de heffing is komen te vervallen in verband met de omvorming van de Kamers van Koophandel tot Ondernemingspleinen, moest een andere financieringswijze worden gevonden. Een primair uitgangspunt voor de alternatieve financieringswijze was dat het Nederlandse bedrijfsleven de SER blijft financieren. Door koppeling aan het AWf is gewaarborgd dat alleen het Nederlandse bedrijfsleven blijft bijdragen aan de SER omdat overheidswerkgevers geen AWf-premie verschuldigd zijn.

Het AWf is een fonds waaruit diverse uitgaven gedaan worden (zie artikel 100 Wet financiering sociale verzekeringen). Het kabinet stelt jaarlijks het percentage voor de premie vast. De door de minister van SZW goedgekeurde exploitatiebegroting van de SER wordt meegenomen in de jaarlijkse berekening en vaststelling van het premiepercentage AWf.