Home | Raad | SER in het kort | Drie groeperingen

Drie groeperingen van de SER

De SER is tripartiet samengesteld: er zitten drie groeperingen in. Samen vormen zij een afspiegeling van sociaal-economisch Nederland. De raad telt in totaal 33 leden: elf ondernemersleden, elf werknemersleden en elf kroonleden. Ieder lid heeft een plaatsvervanger. Van elke groepering zitten vier leden in het dagelijks bestuur. De benoeming in de SER is telkens voor twee jaar, van 1 april tot en met 31 maart twee jaar later.

Werknemersleden en ondernemersleden worden benoemd door de vakcentrales en ondernemersorganisaties zelf. Bij Koninklijk Besluit wordt bepaald welke organisaties bevoegd zijn leden te benoemen en hoeveel leden zij mogen benoemen.

De SER adviseert hierover elke twee jaar aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De raad baseert zich hierbij op beleidsregels over de representativiteit van organisaties. Dit zijn kwalitatieve en kwantitatieve regels waaraan organisaties moeten voldoen om voor benoemingsrecht in aanmerking te komen. Ook zijn in de beleidsregels bepalingen opgenomen over hoe de beschikbare zetels moeten worden verdeeld over deze organisaties. In hoofdlijnen komt het erop neer dat wordt gekeken naar de rechtsvorm en doelstelling van organisaties. De vakcentrales moeten bovendien voldoende leden hebben en hun ledenbestand moet een voldoende spreiding hebben over het hele land en de bedrijfstakken. Bij de ondernemersorganisaties wordt daarnaast gekeken naar het aantal ondernemers dat lid is van de organisatie en het gezamenlijke sociaal-economische gewicht van die leden.

De derde groepering, de kroonleden, vertegenwoordigt het algemeen belang. Zij zijn onafhankelijke deskundigen die – op voordracht van het kabinet – door de Kroon (bij Koninklijk Besluit) worden benoemd.

Ondernemers

Drie centrale ondernemersorganisaties zijn vertegenwoordigd in de SER:

  • VNO-NCW (7 zetels)
  • MKB-Nederland (3 zetels)
  • LTO-Nederland (1 zetel)

Werknemers

Drie vakcentrales zijn vertegenwoordigd in de SER:

  • FNV (7 zetels)
  • CNV (2 zetels)
  • VCP (2 zetels)

Kroonleden

De kroonleden in de SER zijn onafhankelijke deskundigen.

Zij zijn veelal hoogleraar op economisch, financieel, juridisch of sociaal terrein. In de kroonledengeleding zitten ook vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau.
Kroonleden worden op voordracht van het kabinet door de Kroon benoemd, maar hoeven aan de regering geen verantwoording af te leggen. Bij hun benoeming houdt men er rekening mee dat de verschillende vakgebieden in de SER evenredig vertegenwoordigd zijn. Er wordt verder gelet op de politieke stromingen in ons parlement. De regering benoemt een van de kroonleden tot voorzitter, op advies van de raad.