Home | Raad | Commissies

Commissies: Taken en samenstelling commissies, subcommissies en werkgroepen

Binnen de SER werken veel commissies en werkgroepen. Ze zijn hier onderaan gerangschikt naar enerzijds de beleidsterreinen waarop ze de adviezen, verordeningen en besluiten van de SER voorbereiden. En anderzijds naar de bestuurlijke taken die ze voor de SER voorbereiden en uitvoeren.

Taken van de commissies

De meeste commissies bereiden adviezen voor die de SER als raad vervolgens bespreekt en vaststelt. Sommige commissies, de art. 43-commissies, kunnen ook rechtstreeks advies uitbrengen aan regering en parlement. Subcommissies en werkgroepen bereiden speciale (deel)onderwerpen voor. Naast de vaste commissies kent de raad ook ad-hoc commissies. Deze worden tijdelijk in het leven geroepen voor een specifieke adviesaanvraag.

Samenstelling commissies - leden en organisaties

De commissies en werkgroepen die de adviezen voorbereiden, bestaan doorgaans uit drie groeperingen (zgn. tripartiete samenstelling, als bij de raad: ondernemersleden, werknemersleden en onafhankelijke deskundigen (waaronder kroonleden). De Commissie voor Consumentenaangelegen vormt hierop een uitzondering. Ook deze commissie telt drie geledingen, maar in plaats van werknemersleden is hier sprake van consumentenleden.

De commissies en werkgroepen worden ook bemenst door niet-raadsleden (zoals bestuurders of beleidsmedewerkers van centrale ondernemers- en werknemersorganisaties). De voorzitter van een commissie is in beginsel een kroonlid. Ook andere organisaties dan ondernemers- en werknemersorganisaties kunnen, op verzoek van de SER, meewerken aan de adviesvoorbereiding. Doel van zo’n verbreding is het maatschappelijke draagvlak en/of de deskundigheid van SER-adviezen te vergroten. Voorbeelden: de deelname van de Consumentenbond en enkele natuur- en milieuorganisaties.

Verder zijn er commissies met adviserende commissieleden die specifieke deskundigheid inbrengen. Voorbeelden: het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank, de Sociale Verzekeringsbank, het Planbureau voor de Leefomgeving. Ten slotte kennen enkele commissies waarnemende leden van bijvoorbeeld: de Stichting van de Arbeid of de Algemene Energieraad.

Ministeriële vertegenwoordigers

Bij de openbare vergaderingen van de raad en de besloten commissie- en werkgroepvergaderingen zijn in beginsel ministeriële vertegenwoordigers als waarnemers aanwezig. Dit zijn ambtenaren die nauw betrokken zijn bij het onderwerp van advisering en de adviesvragende bewindsperso(o)n(en) vertegenwoordigen. Hun aanwezigheid bevordert de informatie-uitwisseling tussen de SER en de betrokken departementen. 


Commissies naar terrein en taak

 

Algemeen sociaal-economisch beleid

Economisch structuurbeleid

Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken

Marktwerking

Arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Bevordering Medezeggenschap

Borging Energieakkoord

Arbeidsomstandigheden

Sociale zekerheid en gezondheidszorg

Pensioenen

Internationaal sociaal-economisch beleid

Consumentenaangelegenheden

Bestuurlijke aangelegenheden en Toezicht