Experimenten voor vernieuwing medezeggenschap

Het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam doet in samenwerking met het bureau Basis & Beleid onderzoek naar vernieuwing van medezeggenschap in Nederland. Dit tweejarig onderzoeksproject wordt gefinancierd door Instituut Gak, op initiatief van de SER. Geïnteresseerden voor deelname kunnen zich melden bij de projectleider van AIAS, Frank Tros (f.h.tros@uva.nl).

Doel van het project is positieve ervaringen met experimenten te verspreiden en inzicht te verschaffen in de factoren die verandering van medezeggenschap succesvol maken. Daarnaast kunnen er lessen worden getrokken uit minder geslaagde experimenten.

In de afgelopen jaren zijn er veranderingstrajecten gestart in de medezeggenschap van verschillende bedrijven en instellingen in Nederland.


2000 euro voor beste masterscriptie

De SER looft 2000 euro uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaaleconomisch onderwerp of over een van de andere werkterreinen van de SER.

De winnaar wordt gekozen uit drie genomineerden. De winnaar krijgt niet alleen een geldprijs, maar mag ook de SER toespreken én een dagje meelopen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De twee overige genomineerden krijgen elk 500 euro. De jury bestaat uit Mariëtte Hamer en de beide vicevoorzitters van de SER: Han Busker (FNV) en Hans de Boer (VNO-NCW) .

De inschrijving sluit op 28 februari 2018. De prijswinnaar wordt in het voorjaar van 2018 – tijdens een openbare raadsvergadering van de SER – bekend gemaakt. Vorig jaar won Andrea Forster (tweede van links op de foto) de scriptieprijs.


Adviesaanvraag over gevolgen andere werkrelaties

De SER gaat aan de slag met een verkenning naar de gevolgen van nieuwe arbeidsrelaties op gezond en veilig werken. Dat gebeurt op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De afgelopen jaren is het aantal flexibele en andersoortige arbeidsrelaties op de Nederlandse arbeidsmarkt flink gegroeid. Er is al aandacht voor de economische gevolgen en de effecten op de arbeidsmarkt. De minister heeft de SER gevraagd om ook naar de gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van werkenden te kijken.

Een van de vragen is of het stelsel voor gezond en veilig werken, nu en op termijn, voldoende is toegerust voor de bescherming van alle werkenden, dus ook mensen met flexibele arbeidsrelaties.


SER-delegatie op bezoek in Argentinië

Een delegatie van de SER heeft begin november een bezoek gebracht aan Argentinië voor een high level-missie over de sociale dialoog. De delegatie was uitgenodigd door de Argentijnse minister van Arbeid, nadat president Mauricio Macri in maart dit jaar een staatsbezoek had gebracht aan Nederland.

De high level-missie was het vervolg op een Memorandum of Understanding on Social Dialogue and Employment dat in maart werd ondertekend door de Nederlandse en Argentijnse ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De SER-delegatie, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer, sprak met Argentijnse vertegenwoordigers van het ministerie van Arbeid, werkgevers(organisaties), werknemersorganisaties, leden van het parlement en met vertegenwoordigers van de Spaanse SER. De gesprekken gingen onder meer over de werkwijze van de Nederlandse SER, de wet- en regelgeving en de verhouding met het parlement.


Richtbedragen OR-scholing 2018 bekend

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2018 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is 1000 euro per dagdeel per OR. Dit was in 2017 995 euro. Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 165 euro per dagdeel per individueel OR-lid. Dit was in 2017 170 euro. De bedragen zijn exclusief BTW.

Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waaraan een OR-lid individueel kan deelnemen.

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. De richtbedragen worden berekend op basis van de tarieven die in de praktijk worden gehanteerd door opleidingsinstituten met een SCOOR-certificaat.

OR-leden hebben een wettelijk recht op scholing. De werkgever is verplicht hen daarvoor gelegenheid te bieden en de kosten te betalen.