Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2015 | Voorbeeldreglement ondernemingsraden

Voorbeeldreglement ondernemingsraden

16 juni 2015

Het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is in 2015 aangepast. Relevante wetswijzigingen zijn verwerkt en daarnaast zijn enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De vernieuwde versie is geheel digitaal te raadplegen. Vanuit de inhoudsopgave kan direct worden doorgeklikt naar de hoofdstukken en bijlagen. De modellen voor het opstellen van eigen reglementen en instellingbesluiten (zonder toelichting) zijn alleen nog van de website van de SER te downloaden.  

OR voorbeeldreglement downloaden 

Download:Volledig Voorbeeldreglement ondernemingsraden (1439 kB)

Invulformulieren

Word Formulier modelreglement OR - Personenstelsel (51 kB) 
Word Formulier modelreglement OR - Lijstenstelsel (52 kB) 
Word Formulier modelreglement OR - kiesgroepen Personenstelsel (53 kB) 
Word Formulier modelreglement OR - kiesgroepen Lijstenstelsel (53 kB) 
Word Formulier modelreglement COR (34 kB) 
Word Formulier modelreglement GOR (33 kB) 
Word Modelinstellingsbesluit vaste commissie (30 kB) 
Word Modelinstellingsbesluit onderdeelcommissie (31 kB) 
Word Modelinstellingsbesluit voorbereidingscommissie (30 kB) 

De bevordering van medezeggenschap in ondernemingen is een van de wettelijke taken van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER vervaardigt in dit kader een aantal informatieve publicaties op dit terrein. Daartoe behoort ook het Voorbeeldreglement ondernemingsraden met toelichting en bijlagen (Voorbeeldreglement). Daarin wordt onder meer uitleg gegeven over wat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voorschrijft.

Herziene versie van het Voorbeeldreglement

Deze editie van het Voorbeeldreglement is een herziene en geactualiseerde versie van de uitgave van 2010. U kunt de tekst van het Voorbeeldreglement downloaden. Ook kunt u de diverse modelreglementen en modelinstellingsbesluiten downloaden en gebruiken voor een ‘vertaling’ naar de eigen situatie.
Let op: bovenstaande modelreglementen (in Word) bevatten geen alternatieve modelbepalingen (en toelichtende aantekeningen) zoals die wel staan opgenomen in het volledige Voorbeeldreglement ondernemingsraden.

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht een reglement te maken waarin regels zijn opgenomen voor een correct verloop van de OR-verkiezing en voor een goede werkwijze van de OR. In de opgenomen modelreglementen en de toelichting daarbij worden suggesties aangereikt die als voorbeeld kunnen dienen voor ondernemingsraden bij het opstellen van hun reglement.

Een goed functionerende OR is van belang voor de onderneming als geheel. Het nieuwe Voorbeeldreglement kan hierbij een nuttige functie vervullen voor zowel ondernemingsraden als ondernemers.

Het Voorbeeldreglement is opgesteld onder auspiciën van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap.

Voorbeeldreglement ondernemingsraden
Model Rules of Procedure for Works Councils (2015)
Tool: OR-reglement op maat

Maak een maatwerkreglement in een handomdraai

Alles over het thema