Toezichtplan 2014

De Sociaal-Economische Raad (SER) houdt op grond van de Wet op de bedrijfsorganisatie toezicht op de product- en bedrijfschappen. Binnen de SER is de Toezichtkamer verantwoordelijk voor de uitvoering van dit toezicht. Jaarlijks stelt de Toezichtkamer een Toezichtplan op waarin wordt beschreven hoe het toezicht vorm krijgt en welke specifieke themaonderzoeken dat jaar worden uitgevoerd. Gezien de politieke discussie over de toekomst van de product- en bedrijfschappen in de afgelopen jaren, was de Toezichtkamer genoodzaakt om zich bij het opstellen van het Toezichtplan 2013 te beperken tot de reguliere toezichtactiviteiten. In het Toezichtplan 2013 zijn dan ook geen specifieke themaonderzoeken benoemd of ingepland. Wel hield de Toezichtkamer de mogelijkheid open dat in 2013 enkele themaonderzoeken uitgevoerd konden worden in het kader van afbouw of opheffing van schappen.

Gezien de actuele situatie heeft de Toezichtkamer besloten geen nieuw Toezichtplan 2014 op te stellen en de beide ministers verzocht om de werking van het Toezichtplan 2013 met één jaar te verlengen. De beide bewindspersonen hebben hiermee inmiddels ingestemd en het Toezichtplan 2013 dient dan ook gezien te worden als het Toezichtplan 2014. Naar verwachting zal ook het jaar 2014 in het teken staan van het toezicht op de activitieten ter voorbereiding op de afbouw en opheffing van schappen.

Download:Brief Toezichtplan 2014 (129 kB)Instemming verlenging Toezichtplan 2013 (58 kB)Toezichtplan 2013 (247 kB)

Het Toezichtplan 2014 is conform wettelijk voorschrift in het najaar van 2013 ter instemming voorgelegd aan de ministers van EZ en SZW (zie de download Aanbiedingsbrief). Inmiddels heeft de minister van EZ, mede namens zijn ambtgenoot van SZW, ingestemd met verlenging van het Toezichtplan 2013 met één jaar (zie de download Brief instemming verlenging Toezichtplan 2013) en zijn de product- en bedrijfschappen hierover geïnformeerd

Toezichtplan 2013