Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2011 | Verordening financiën bedrijfslichamen / Besluit beleidsregels toezicht

Verordening financiën bedrijfslichamen / Besluit beleidsregels toezicht

December 2011

In deze uitgave zijn twee regelingen opgenomen die de de Sociaal-Economische Raad in 2011 in het kader van zijn toezicht op product- en bedrijfschappen heeft vastgesteld: de Verordening financiën bedrijfslichamen 2011 en het Besluit beleidsregels toezicht.

Download:Volledige uitgave (1573 kB)

De Verordening financiën bedrijfslichamen 2011 (Vfb 2011) heeft tot doel nadere regels te stellen aan het financieel beheer en de verantwoording daarover door product- en bedrijfschappen (bedrijfslichamen). Centraal staat het inzichtvereiste: het geven van een omvattend inzicht door de bedrijfslichamen in hun financiële huishouding. De Vfb 2011 stelt daartoe voorschriften omtrent de meerjarenraming, de begroting en de jaarrekening. De samenhang daartussen, het cyclische karakter van de financiële planning & control-cyclus is daarbij van groot belang. De Vfb 2011 vervangt de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999, die is ingetrokken.

Het Besluit beleidsregels toezicht (Bbt) geeft aan hoe de Toezichtkamer van de SER een aantal van haar toezichttaken uitvoert, in het bijzonder goedkeurings- en instemmingstaken. In het besluit zijn beleidsregels opgenomen over het gebruik van regelgeving, toepassing van de zogenaamde PBO-toets, subsidieverstrekking per boekjaar, de zogeheten Schilthuisaftrek en vergoedingen van bestuursleden en voorzitters van bedrijfslichamen. Het Bbt treedt in de plaats van het Besluit beleidsregels Bestuurskamer, welk besluit is ingetrokken.

Verordening financiën bedrijfslichamen / Besluit beleidsregels toezicht