Toezichtplan 2011

januari 2011

De Sociaal-Economische Raad (SER) houdt op grond van de Wet op de bedrijfsorganisatie toezicht op de product- en bedrijfschappen. Binnen de SER is de Toezichtkamer verantwoordelijk voor de uitvoering van dit toezicht. Jaarlijks stelt de Toezichtkamer een Toezichtplan op waarin wordt beschreven hoe het toezicht vorm krijgt en welke onderzoeken dat jaar worden uitgevoerd.

Download:Toezichtplan 2011 (917 kB)Aanbiedingsbrief (53 kB)Brief instemming Toezichtplan 2011 (77 kB)

In het Toezichtplan 2011 zijn (naast een beschrijving van de taken, bevoegdheden en de werkwijze van de toezichthouder) drie speerpunten voor het jaar 2011 opgenomen. Deze speerpunten hebben betrekking op het omgaan met klachten, het financieel beheer (doelmatigheid) en de transparante verantwoording (intern toezicht). De tekst van het Toezichtplan 2011 is conform wettelijk voorschrift in het najaar van 2010 ter goedkeuring voorgelegd aan de ministers van SZW en EL&I (zie de download Brief instemming Toezichtplan 2011) en inmiddels ook aan de product- en bedrijfschappen ter beschikking gesteld.

Toezichtplan 2011