Toezichtplan 2010

april 2010

De SER heeft naar aanleiding van de recente wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) voor het eerst een toezichtplan vastgesteld. Hierin worden voor het jaar 2010 de werkwijze, taken, bevoegdheden en prioriteiten van de toezichthouder beschreven. Naast de reguliere activiteiten, zoals het beoordelen van verordeningen en het toezien op de onderzoeken naar het draagvlak van een schap, bevat het toezichtplan 2010 ook drie speerpunten.

Download:Toezichtplan 2010 (3243 kB)Brief instemming Toezichtplan 2010 (79 kB)

Speerpunten
De speerpunten voor 2010 jaar vloeien voort uit de prioritering van toezichtthema’s die de Toezichtkamer heeft geïnventariseerd. Zo zal de Toezichtkamer het vermogensbeleid en de subsidieverstrekking door product- en bedrijfschappen onderzoeken. Ook wordt onderzocht in hoeverre bestuurders belangenverstrengeling voorkomen en of het bestuur zorg draagt voor transparantie en publieke verantwoording van relevante nevenfuncties van bestuurders. Bij het laatste onderzoek gaat de Toezichtkamer na op welke wijze ondernemers worden betrokken bij de besluitvorming en hoe schappen daarmee omgaan.

SER-toezicht
De Wbo wijst de SER aan als toezichthouder op de product- en bedrijfschappen. Met ingang van 24 april 2009 is de Wbo gewijzigd en zijn de toezichttaken en -bevoegdheden van de SER verruimd. Zo bepaalt de Wbo onder andere dat de SER één keer per jaar een toezichtplan moet vaststellen. De SER heeft zijn toezichttaken gedelegeerd aan de Toezichtkamer, een commissie van onafhankelijke raadsleden.

Toezichtplan 2010