Home | Publicaties | Overige publicaties | 2000 - 2009 | 2003 | Negen provinciale overleg- en adviesraden

Negen provinciale overleg- en adviesraden

december 2003
Dit rapport bevat een beschrijving van de negen provinciale overleg- en adviesraden die Nederland op sociaal-economisch terrein telt (provinciale raden)

Download:Volledige uitgave (4033 kB)

Voorwoord Negen provinciale overleg- en adviesraden

Aanleiding en doel
Dit rapport bevat een beschrijving van de negen provinciale overleg- en adviesraden die Nederland op sociaal-economisch terrein telt (provinciale raden). Het beoogt:
  • het functioneren van afzonderlijke raden te beschrijven aan de hand van hun bestuurlijk- juridische inrichting, organisatie en werkwijze, taken en activiteiten, financiën en communicatie en verantwoording (profielschets);
  • de onderlinge overeenkomsten en verschillen tussen deze raden inzichtelijk te maken;
  • de toegevoegde waarde en het toekomstperspectief van deze raden te beschrijven op basis van een zelfevaluatie door de provinciale raden.

Het rapport is opgesteld door de Directie Bestuurszaken (1) van de Sociaal-Economische Raad (SER) in het kader van zijn cofinanciering aan de provinciale raden. De SER voert eens in de twee jaren een onderzoek uit naar hun functioneren.

Verantwoording
Het rapport wijkt qua inhoud, doelgroep en vormgeving af van voorgaande rapportages. De inhoud van het rapport is uitgebreid met de thema’s ‘meerwaarde’, ‘effectiviteit’ en ‘toekomstperspectief’. Een beschrijving van deze thema’s is voor elke provinciale raad opgesteld door de secretarissen onder verantwoordelijkheid van hun bestuur en met inbreng van bestuurders en ambtenaren van de provincies. De SER heeft per provinciale raad een beschrijving gemaakt van de overige thema’s (bestuurlijk-juridische inrichting, organisatie en werkwijze, taken en activiteiten, financiën en communicatie en verantwoording). Ook het integrale verslag van de onderzoeksbevindingen (Deel I van dit rapport) is door de SER geschreven.
Naast de inhoud is ook de doelgroep van dit rapport uitgebreid ten opzichte van voorgaande jaren. Het rapport is niet alleen een verantwoordingsdocument voor het dagelijks bestuur van de SER, het is ook een informatieve functie gegeven richting de provinciale raden, de ondernemers- en werknemersorganisaties op decentraal niveau, de provincies, de betrokken Kamers van Koophandel en andere betrokkenen en belangstellenden.
Het rapport bevat een schat aan informatie over het functioneren van de provinciale raden. De SER stelt deze informatie graag ter beschikking van alle bij deze raden betrokken organisaties. Daartoe heeft hij de onderzoeksbevindingen voor deze gelegenheid in boekvorm gepubliceerd.
Dank gaat uit naar de secretarissen van de provinciale raden voor hun bijdrage aan dit rapport (2).

Inhoud van het rapport
Het rapport is opgebouwd uit twee delen.
Deel I bevat een integraal verslag van de onderzoeksbevindingen. Hoofdstuk 1 geeft een weergave van de hoofdlijnen van dit rapport. Hoofdstuk twee beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen de negen provinciale raden.
Deel II bevat de deelrapportages over de afzonderlijke provinciale raden. Een deelrapportage bevat zowel de profielschets van een raad (bestuurlijk-juridische inrichting, organisatie en werkwijze, taken en activiteiten, financiën en communicatie en verantwoording) als de resultaten van de zelfevaluatie van die raad (meerwaarde, effectiviteit en toekomstperspectief).


  1. Het secretariaat voor het onderzoek werd gevormd door drs. X.S. Schrage en mevrouw drs. J.M. Vosse.
  2. Bijdragen werden geleverd door mevrouw W.J. Mansveld, drs. H.J. Kloosterboer, drs. J.W. Ludwig, mevrouw drs. H. van de Kamp, ir. H. Rijken, mevrouw mr. C.A. Zuijdam, drs. L.P. Dubbeldam en drs. W.A. Koch.