Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2015 | Uitwerking pilots adviescentra en regie

Uitwerking pilots adviescentra en regie

2 juli 2015 (Commissie Toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet)

Op 20 februari 2015 heeft de SER het advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren vastgesteld. Daarin pleit hij voor meer en eerdere dienstverlening aan werknemers die hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen, en voor de oprichting van regionale adviescentra die deze dienstverlening aanbieden. Ook wil de SER de samenwerking tussen partijen op sectoraal en regionaal niveau stimuleren door sociale partners een grotere rol te geven in het arbeidsmarktbeleid en de WW.

Download:Volledige uitwerklng (1457 kB)

De SER pleit voor een praktijkgerichte benadering van de voorstellen en adviseert daarom pilots uit te voeren in de periode tot 2020. In de pilots kunnen decentrale partijen met de voorstellen voor zowel de arbeidsmarktinfrastructuur als de regie ervaring opdoen.

In het advies heeft de raad aangekondigd een bijdrage te willen leveren aan de uitwerking van de pilots en aan de monitoring en evaluatie ervan. Vooruitlopend op een reactie van het kabinet op het advies, formuleert de raad in deze brief een voorstel voor een kader waaraan de pilots moeten voldoen. Ook werkt hij in deze brief de procedure voor de monitoring en evaluatie van de pilots nader uit.