Advies Arbeidsmigratie

Advies 2014/09: 10 december 2014 (Commissie Arbeidsmigratie)

De SER is door het ministerie SZW om advies gevraagd over:

  • arbeidsmigratie binnen de EU (vrij verkeer van werknemers), 
  • migratie van kenniswerkers van buiten de EU, en 
  • arbeidsmigratie in de toekomst.

De SER brengt in kaart wat er speelt op dit terrein en geeft zijn opvattingen over verschillende aspecten van arbeidsmobiliteit voor Nederland.

Download:Volledig advies (4274 kB)

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in goede banen leiden

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is een gegeven en een consequentie van de interne markt van de EU en de globalisering. Nederland kan zich niet afsluiten van de wereld en moet dat ook niet willen. Voor onze welvaart zijn we in grote mate afhankelijk van het buitenland.
Een pragmatische en effectieve benadering van het arbeidsmigratiebeleid begint bij een breed arbeidsmarktbeleid dat bijdraagt aan Nederland als ‘lerende economie’ en investeert in ons aanpassingsvermogen.
Ook is het belangrijk te zorgen voor een gelijk speelveld voor bedrijven en werkenden, en oneerlijke concurrentie, misbruik, fraude, schijnconstructies, buitenlandroutes en ondoorzichtige vergoedingsregelingen tegen te gaan.

Casestudies buitenlandse arbeidsmigranten in regio’s en sectoren

De SER heeft ter verduidelijking drie casestudies opgenomen over de positie in de praktijk met arbeid en (woon- en werk)omstandigheden van buitenlandse arbeidsmigranten in verschillende regio’s en sectoren: Bouwland/Eemshaven (bouw centrales), Westland/Den Haag (kassen, tuinbouw) en Brainport Regio Eindhoven (innovatie en kenniswerkers). Hieruit blijkt hoe gedifferentieerd arbeidsmigratie uitwerkt.

Actieplan bevordering eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU

De SER adviseert het kabinet in overleg met sociale partners te komen tot een actieplan ‘bevordering eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU’ en dit vervolgens nationaal en in de EU te agenderen. Het SER-advies is positief over maatregelen die al genomen zijn / in voorbereiding zijn.
Onderdelen van zo’n actieplan:

  • Een vertrouwensoffensief, met name door betere handhaving op naleving van regelgeving, bijvoorbeeld in de transportsector, en van cao’s
  • Diverse maatregelen om gelijke behandeling en bekendheid met rechten/ plichten t.a.v. arbeidsvoorwaarden (beloning, flexibele arbeidsrelaties, werkomstandigheden) te bevorderen, evenals inburgering
  • EU-richtlijnen doorlichten en herzien: de Detacheringsrichtlijn, coördinatieverordening sociale zekerheid, de Europese handhavingsrichtlijn en de Informatierichtlijn.

Kennismigranten

De SER meent dat ons land behoefte heeft aan kennismigranten. De bestaande regelgeving daarvoor acht de SER afdoende. Wel is er aandacht voor de uitvoering nodig.