Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2013 | Consultatief overleg EU-voorjaarstop 2013

Consultatief overleg EU-voorjaarstop 2013

27 februari 2013

Sociaal Europa voor Nederland van cruciaal belang


Minister Kamp heeft de SER geconsulteerd ter voorbereiding op de Europese Voorjaarstop die op 14 en 15 maart in Brussel plaatsvindt. Op de voorjaarstop stelt de Europese Raad de prioriteiten vast voor het sociaal-economisch beleid van de EU en de lidstaten. Deze prioriteiten vormen samen met de Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s en de nationale hervormingsprogramma’s van de lidstaten de basis van de landspecifieke aanbevelingen die in juni worden vastgesteld. Minister Kamp sprak met de voorzitters van sociale partners onder voorzitterschap van Wiebe Draijer.

De minister hechtte er aan in zijn inleiding een aantal positieve punten van de huidige economische situatie in Nederland te benadrukken. Zo attendeerde hij erop dat de export bij technische bedrijven met 5% is toegenomen en dat ook voor 2013 de verwachtingen goed zijn. Hij wees verder op de intensieve samenwerking tussen een aantal grote multinationals en MKB-bedrijven die leidt tot spinoff effecten en innovatieve ontwikkelingen in die sectoren. Ook benadrukte hij het belang van fundamenteel onderzoek waarbij technische universiteiten de banden met het bedrijfsleven bewust versterken. De economische concurrentiekracht van Nederland blijft internationaal gezien goed met een positie in de top 5.

Kamp ziet genoeg mogelijkheden om ook in Europees verband de groei te bevorderen. De Nederlandse inbreng op de Voorjaarstop zal zich richten op het wegnemen van belemmeringen voor verdere ontwikkeling van de interne markt (met name dienstenmarkt), stimuleren van de concurrentiekracht door te investeren in innovatie, en het verminderen van de regeldruk. De ambitie is over deze onderwerpen zo concrete mogelijke afspraken te maken.

Sociale partners onderstreepten het belang van de EU en Eurozone voor Nederland. Wel vroegen zij aandacht voor het afnemende draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor Europa. Goede voorlichting en uitleg over de relevantie van Europa voor Nederland en een goede handhaving van de regels om sociale misstanden te voorkomen, is onontbeerlijk om het vertrouwen in de EU en Eurozone te herstellen.

Van werkgeverszijde werd verder benadrukt dat voor het bedrijfsleven de versterking van de interne markt essentieel is. Het MKB neemt 60% van de export voor zijn rekening, wat het belang van een goed functionerende interne markt onderstreept. Daar hoort ook een open arbeidsmarkt bij waarbij ondernemers zich te houden hebben aan goed werkgeverschap.
Werkgevers wezen op het profijt dat het bedrijfsleven heeft van bilaterale handelsverdragen. Intensivering van dit beleid heeft de voorkeur, zolang een meer omvattend multilateraal akkoord niet mogelijk is.

De vakbeweging drong bij de minister aan op meer aandacht voor de sociale pijlers onder de Europese beleid; het gaat niet alleen om het versterken van de financiële en economische situatie. Europa gaat ook over mensen en juist bij hen is als gevolg van alle crisismaatregelen het vertrouwen tanende. Juist daarvoor is het belangrijk de sociale rechten nadrukkelijk veilig te stellen. Een verstandig begrotingsbeleid is nodig maar is meer dan een korte termijn visie op de financiën. De vakbeweging vindt dat het mogelijk moet zijn om per land van de 3%-norm af te wijken. Burgers hebben behoefte aan een perspectief op werk en inkomen.
Speciale zorg verdienen kwetsbare groepen als burgers die werkloos zijn geworden, zoals met name jongeren.

Sociaal Europa voor Nederland van cruciaal belang
Sociaal Europa voor Nederland van cruciaal belang
Sociaal Europa voor Nederland van cruciaal belang
Sociaal Europa voor Nederland van cruciaal belang
Alles over het thema