Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2012 | Naar een Energieakkoord voor duurzame groei

Naar een Energieakkoord voor duurzame groei

Advies nr. 2012/07: 16 november 2012 (Ad hoc commissie Energie en Economie)

Advies energieakkoord

De SER pleit in dit advies voor een nationaal energieakkoord voor duurzame groei. Op dit moment is een gebrek aan continuïteit, samenhang en voorspelbaarheid een van de kernproblemen in het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Onzekerheid is het gevolg. Dit belemmert aanpassingen in de richting van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Voor het bedrijfsleven is een consistent en coherent beleid van groot belang in verband met grote bedrijfsinvesteringen met lange afschrijvingstermijnen. Ook steeds meer burgers willen weten of hun investeringen in energiebesparing, zonnepanelen en dergelijke rendabel zijn.

Download:Volledig advies (3351 kB)

De SER biedt het kabinet aan zijn platformfunctie te gebruiken om de totstandkoming van het Energieakkoord te faciliteren. Het akkoord moet bindende afspraken bevatten over energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid en tegelijkertijd aanzetten tot duurzame groei en (groene) werkgelegenheid. Naast een lagere energierekening voor bedrijven, instellingen, (scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties) en burgers en milieuwinst levert dit ook nieuwe banen op in de bouw en aanverwante sectoren. Voor kennisintensieve Nederlandse bedrijven liggen er grote kansen op de snel groeiende wereldmarkt voor schone energietechnologieën ('clean-tech sector').


Startbijeenkomst

Aansluitend op de raadsvergadering van 16-11-2012 is een startbijeenkomst voor het Energieakkoord gehouden. Hier hebben vertegenwoordigers van burgerinitiatieven, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven, overheden en dergelijke alvast input gegeven voor thema’s van het Energieakkoord.
Besproken is onder andere: verduurzaming van de energievoorziening; verhogen van de investeringszekerheid; faciliteren van initiatieven tot lokale energieopwekking; manieren om deze initiatieven te financieren (door bijvoorbeeld pensioenfondsen).

Zie verder:

Het advies is het antwoord op een adviesaanvraag van de minister van Economische Zaken, landbouw en Innovatie (EL&I) d.d. 5 juni 2012. Het advies is voorbereid door de SER-commissie Energie en Economie. Voor nadere inhoud en conclusies, zie: ‘volledig advies’, ‘inhoud’ met de afzonderlijke hoofdstukken, ‘persberichten’, ‘in de media’. Zie ook: ‘startbijeenkomst’.
Vervolg: De SER stelt zich tot doel het Energieakkoord uiterlijk zes maanden na de kabinetsformatie tot stand te brengen, dus voor zomer 2013.