Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2012 | Reactie op wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen: Reactie op (conceptnota van wijziging)

Advies nr. 2012/05: 7 september 2012 (werkgroep Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen)

De SER vindt het positief dat het kabinet rekening wil houden met de kritiek uit de samenleving op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Wel plaatst hij enkele kanttekeningen bij de aanpassingen zoals voorgesteld door het kabinet.  

Download:Volledig advies (4167 kB)

Met het wetsvoorstel wil het kabinet:

  • de deskundigheid en het interne toezicht van pensioenfondsen versterken,
  • een adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers binnen het fonds regelen, en
  • de taken en organen van (bedrijfstak)pensioenfondsen stroomlijnen.

Vanuit de Tweede Kamer, de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie is kritisch gereageerd op onderdelen van het wetsvoorstel. In reactie hierop heeft het kabinet een conceptnota van wijziging voorgesteld.

De opmerkingen van de SER gaan in op deze aanpassingsvoorstellen:

  • De SER is positief over het one-tier model. Gezien de wens uit de praktijk meent SER dat volstaan kan worden met het model waarin sprake is van niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders vanuit de belanghebbenden.
  • De SER steunt de vermindering van de goedkeuringsrechten. Het zorgt voor een scherpere taakafbakening tussen bestuur en raad van toezicht. Daarom ook bepleit de SER in de wet op te nemen dat de raad van toezicht beoordeelt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest en niet treedt in de vraag hoe dit is gebeurd. De SER vind premiemaximalisatie niet het goede aangrijpingspunt om het aantal werkgeverszetels in het bestuur te verminderen. Wel is de SER er voorstander van dat sociale partners afspraken maken over de zetelverdeling tussen werkgevers en werknemers die past bij het pensioencontract.
  • De SER brengt op het wetsvoorstel een aantal aanvullingen naar voren. Die gaan in op: - een goede monitoring van governance (wijze van besturen) van het fonds onder wijzigende omstandigheden; - een beslissende stem van cao-partijen (sociale partners) in het bestuursmodel van het fonds; - het beperken van het aantal bestuurs- en toezichtsfuncties per persoon; - de keuze voor toezicht tussen visitatiecommissie of intern toezicht afhankelijk maken van de omvang van het fonds; - de mogelijkheid om de termijn in het overgangsrecht te verlengen (tot twee jaar).

Zie verder:
Het advies is het antwoord op de adviesaanvraag over de conceptnota van wijziging Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) d.d. 25 juni 2012. Het advies is voorbereid door de SER-werkgroep Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (WVBP).