Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2012 | Alternatieve geschillenbeslechting in de EU

Alternatieve geschillenbeslechting in de EU

Advies nr. 2012/03: 6 juni 2012 (Commissie voor Consumentenaangelegenheden)

De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) vindt dat de Nederlandse regering de ADR-richtlijn van de Europese Commissie kan implementeren, zij het onder bepaalde voorwaarden.

Download:Volledig advies (2435 kB)Samenvatting (470 kB)

ADR-richtlijn Europese Commissie

De Europese Commissie heeft eind 2011 een mededeling ‘Alternatieve beslechting van consumentengeschillen op de eengemaakte markt’ uitgebracht (COM(2011) 791 def). Deze nieuwe consumentenrichtlijn bevat wetgevingsvoorstellen om:

 • geschillen rondom (grensoverschrijdende) consumententransacties te beslechten 
 • op een alternatieve manier, buiten de rechter om (ADR: Alternative Dispute Resolution).

Ondernemers en consumenten kunnen dan met name terecht bij geschillencommissies. Voordelen:

 • Consumenten en ondernemers in de Europese Unie kunnen hun geschillen snel, eenvoudig en met succes oplossen. 
 • Meer consumentenvertrouwen en een betere interne markt in de EU. 

Opmerkingen/voorwaarden vanuit de CCA

 • Inpassen van het Nederlandse systeem van zelfregulering in de richtlijn is nodig. Nederland heeft immers al een goed systeem van geschilbeslechting, vooral gebaseerd op zelfregulering (via de SCG en Kifid). 
 • Ruimte voor diversiteit: minimumharmonisatie moet lidstaten de mogelijkheid geven verdergaande bescherming aan de consument te kunnen bieden. 
 • Dekkingsgraad ondernemers: De richtlijn stelt een geschillencommissie voor elke sector verplicht; ondernemers worden wel gestimuleerd maar niet verplicht hier lid van te worden (vrijwilligheid). Gevolg: consumenten kunnen voor klachten en beslechting geschillen niet altijd terecht. 
 • Een vangnetcommissie (d.w.z. een voorziening wanneer sectorspecifieke geschilcommissies ontbreken) vindt de CCA op zich een goede constructie. Wel moeten branches zo veel mogelijk een eigen geschilcommissie inrichten (“een vangnet is geen hangmat” – financiële prikkels). 
 • Informatieplicht: Moeten ondernemers expliciet op hun website melden of ze wel of niet aangesloten zijn bij een geschillencommissie? 
 • De richtlijn voorziet in een termijn van 90 dagen om geschillen te beslechten. De CCA kan de 90-dagen-termijn onderschrijven. Wel moet bij ingewikkelde gevallen verlenging mogelijk zijn. 
 • ODR: De Commissie doet een aanvullend voorstel voor online-beslechting van consumentengeschillen (on line dispute regulation). De CCA maakt opmerkingen over het Europese ODR-platform zoals dit in het voorstel is ingericht. 

Zie verder:

Het advies is een reactie op COM(2011) 791 def. en het antwoord op de adviesaanvraag hierover d.d. 15 februari 2012 door de minister van Veiligheid en Justitie. Het advies is voorbereid door de SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA).
Voor nadere inhoud en conclusies, zie: ‘volledig advies’, ‘samenvatting’, ‘inhoud’ met de afzonderlijke hoofdstukken, ‘persbericht’.