Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2012 | Consultatief overleg EU-voorjaarstop 2012

Consultatief overleg EU-voorjaarstop 2012

13 februari 2012

Minister Verhagen heeft op 13 februari 2012 de SER geconsulteerd ter voorbereiding op de Europese Voorjaarstop die op 1 en 2 maart in Brussel plaatsvindt. Tijdens deze top vormen het groeidocument van de Europese Commissie, de voortgang van de EU 2020-strategie en de ondertekening van het verdrag over stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie de belangrijkste onderwerpen. Minister Verhagen sprak met een SER-delegatie bestaande uit sociale partners en kroonleden onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan.

Tijdens het consultatief overleg is stilgestaan bij het aanvullende verdrag over verdere versterking van het bestuur van de EMU. Minister Verhagen lichtte het belang van extra maatregelen toe voor het herstel van vertrouwen in de Europese Unie. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om het perspectief op economische groei veilig te stellen. In 2011 is pijnlijk duidelijk geworden hoe verweven de economieën in Europa zijn. De plannen voor hervormingen zijn ambitieus maar ook de beste manier om werkgelegenheid zeker te stellen.
Budgettaire ruimte voor investeringen door de lidstaten zijn beperkt. Het Nederlandse beleid richt zich onder meer op bevordering van een aantal topsectoren, vermindering van regeldruk en het stimuleren van innovaties. Verhagen benadrukte de eigen beleidsruimte die nationale lidstaten en sociale partners op hun eigen domein blijven behouden.

De vakbeweging drong bij de minister aan op evenwichtige aandacht voor alle pijlers onder de Europese beleid; het gaat niet alleen om het versterken van boekhoudkundige regels; met name de sociale en duurzaamheidsagenda’s vragen nu om meer uitwerking. Europa gaat ook over mensen en juist bij hen is als gevolg van alle crisismaatregelen het draagvlak tanende. Juist daarvoor is het belangrijk de sociale grondrechten nadrukkelijk veilig te stellen.
Van werkgeverszijde werd benadrukt dat de situatie urgent is en om daadkrachtig optreden vraagt. De enige weg naar meer groei en herstel van economisch vertrouwen is een vlucht naar voren in de richting van een Verenigde Staten van Europa. De bijdrage die buitenlandse werknemers aan de Nederlandse economie leveren, verdient meer erkenning en waardering van het kabinet.
Alle partijen onderschreven de notie dat de Europese Unie een waardengemeenschap is met democratische uitgangspunten, dat de sociale dimensie ook in crisistijd moet worden waargemaakt en dat de sociale dialoog op nationaal en EU-niveau van groot belang blijft om draagvlak voor het Europese project te behouden.

Consultatief overleg EU-voorjaarstop 2012
Consultatief overleg EU-voorjaarstop 2012
Alles over het thema