Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap

Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap

Advies nr. 2011/07: 15 april 2011 (Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken)

De SER levert in dit advies input voor de Strategische Agenda 2011 Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, en op het beleid dat op deze agenda is gebaseerd. De SER richt zich hierbij op enkele sociaal-economische thema’s met name vanuit het perspectief onderwijs-arbeidsmarkt.

Download:Volledig advies (585 kB)Samenvatting (35 kB)

Kennis, talent en hoger onderwijs
Kennis bepaalt in belangrijke mate de concurrentiepositie van landen. Nederland wil bij de top vijf van kenniseconomieën horen. Dit betekent wel dat zo veel mogelijk potentieel talent het hoger onderwijs moet kunnen bereiken en daar tot ontwikkeling komen.

De SER constateert echter dat er in het hoger onderwijs sprake is van:
te hoge studie-uitval; te weinig uitdaging voor talent; te veel verkeerde studiekeuzen en studiewisselingen, zodat jongeren pas laat op de arbeidsmarkt komen; te weinig flexibiliteit in het systeem om tegemoet te komen aan de vraag van studenten en de arbeidsmarkt.
Dat is zowel nadelig voor de jongeren zelf als voor de Nederlandse samenleving en economie. 

Voorstellen
Om dit te verbeteren doet de SER voorstellen over:

  • Verhogen van de basiskwaliteit in het hoger onderwijs: excellentieprogramma’s, betere docenten, intensiever onderwijs, meer ruimte voor toptalent. 
  • EVC (erkenning verworven competenties) beter benutten bij leven lang leren in het hbo. 
  • De juiste student op de juiste opleiding door een goede mix in te zetten aan voorlichting, voorbereiding, matching en selectie.. 
  • Meer differentiatie in het hoger onderwijs (in lijn met commissie-Veerman): invoering van de associate degree, profilering van hogescholen en universiteiten, meer mogelijkheden tot excellentie in hbo en wo. 
  • Tegengaan van versnippering in het aanbod van opleidingen. Daarbij moet wel een duidelijk onderscheid blijven tussen hbo en wo.
  • Betere samenwerking en overleg tussen bedrijfsleven en hoger onderwijs: beter overleg, aansluiting zoeken bij economische topsectoren, campusontwikkeling, samenwerking (jonge) bedrijven-kennisinstellingen bij onderwijs, onderzoek, innovatie en valorisatie. 
  • Extra investeringen in onderwijs, innovatie en onderzoek, vooral op de middellange termijn. 
  • De financiering van het hoger onderwijs minder richten op aantallen studenten en meer op kwaliteit van het onderwijs en profilering van de instelling. 

Zie verder:
Het advies is het antwoord op een adviesaanvraag van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) d.d. 9 maart 2011, en is voorbereid door de SER-commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken. Voor nadere inhoud en conclusies, zie: ‘samenvatting’, het ‘volledige advies’, de afzonderlijke hoofdstukken en ‘persberichten’.