Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad

Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad

Advies nr. 2011/04: 18 maart 2011 (Bestuurskamer)

De (Bestuurskamer van de) SER heeft een beleidsadvies aan de regering uitgebracht over een andere systematiek van scholing en vorming van leden van de ondernemingsraad (OR) en de financiering daarvan. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld dat OR-leden hier recht op hebben.

Download:Volledig advies (385 kB)

Huidige regeling
Thans gebeurt financiering van scholing van OR-leden mede door een bijdrage vanuit het GBIO (Gemeenschappelijk BegeleidingsInstituut Ondernemingsraden). Deze bijdragen worden gefinancierd uit een verplichte WOR-heffing, opgelegd door de SER, aan ondernemingen die een OR (moeten) hebben (collectief gefinancierde bijdrage).

Nieuwe opzet
De gezamenlijke werkgeversorganisaties hadden bezwaar tegen de huidige systematiek.
In de Bestuurskamer zijn werkgevers en werknemers overeengekomen om kwaliteit en financiering van de scholing en vorming op een andere wijze te waarborgen:

  1. De betalingsplicht van de ondernemer voor deze scholing en vorming komt wettelijk vast te liggen in de WOR (aanscherping). De SER stelt een richtbedrag per dag(deel) vast. 
  2. Een op te richten stichting houdt toezicht op de kwaliteit van de opleidingsinstituten. In deze stichting nemen deel: sociale partners, overheidswerkgevers en de branchevereniging van scholingsinstituten. 
  3. Er komt een wettelijke geschillenregeling, met een belangrijke rol voor de bedrijfscommissies (Markt I, Markt II en Overheid). 
  4. Financiering van b) en c) uit de begroting van de SER. 
  5. Een speciale Commissie Bevordering Medezeggenschap bij de SER zal medezeggenschap in ondernemingen bevorderen via o.a. voorlichting, monitoring, advisering. Deze commissie zou tripartiet zijn samengesteld (werkgevers, werknemers, kroonleden).

In de overgang naar een nieuwe situatie kan op termijn het GBIO worden opgeheven. De SER doet aanbevelingen voor de transitie.

Zie verder:
In het advies zijn (onder meer) verwijzingen opgenomen naar het consultatief overleg medezeggenschap tussen SER en SZW (3-7-2009) en de Notitie Kabinetsstandpunt Medezeggenschap (7-12-2009) van SZW.
Voor nadere inhoud en conclusies, zie: het ‘volledige advies’ en de afzonderlijke hoofdstukken. Zie ook: ‘persbericht’.