Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden

Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden

Advies nr. 2011/02: 18 maart 2011 (Commissie Arbeidsomstandigheden)

De SER heeft een beleidsadvies aan de regering uitgebracht over zelfstandigen en hun arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt: Alle werkenden, werknemers of zelfstandigen/ zzp’ers, moeten gelijke arbeidsomstandigheden en een gelijk beschermingsniveau hebben. 

  • Dezelfde gezonde en veilige grenswaarden moeten gelden voor iedereen die arbeid verricht, zoals voor geluid of fysieke belasting (tillen). 
  • Arbocatalogi gaan ook voor zzp’ers als richtsnoer gelden. 
  • De SER heeft bekeken in hoeverre doelbepalingen en systeembepalingen van arboregelgeving van toepassing moeten zijn op zzp’ers.

Download:Volledig advies (463 kB)Samenvatting (38 kB)

Van hun kant moeten zzp’ers zich verstandig en goed rekenschap geven van de risico’s van de werkzaamheden, zodat zij op tijd preventieve maatregelen kunnen nemen. Bepaalde hulpmiddelen die voor kleine bedrijven zijn ontwikkeld, kunnen uitkomst bieden (bijv. onderdelen van RI&E; en de LMRA’s, de Last Minute Risk Analysis). Voorlichting aan zzp´ers moet helder en duidelijk zijn.

Zie verder:
Het advies is het antwoord op een adviesaanvraag van de regering d.d. 2 februari 2010, en is voorbereid door de SER-commissie Arbeidsomstandigheden. Sociale partners in de bouw hadden eerder de minister gevraagd de werkingssfeer van de arboregelgeving wat fysieke belasting betreft tot zzp’ers uit te breiden.
Voor nadere inhoud en conclusies: zie: ‘samenvatting’, het ‘volledige advies’ en de afzonderlijke hoofdstukken. Zie ook: ‘persberichten’.