Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Tuinbouw

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Tuinbouw

15 december 2011

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorische draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Productschap Tuinbouw per 31 december 2003 zijn inmiddels circa acht jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 9 januari 2012 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (228 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Productschap Tuinbouw. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Tenslotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Productschap Tuinbouw.

Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het Productschap Tuinbouw en de zes commissies ex artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen en de Verordening representativiteit organisaties.