Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Tussentijdse beoordeling representativiteit van het Hoofbedrijfschap Detailhandel

Tussentijdse beoordeling representativiteit van het Hoofbedrijfschap Detailhandel

16 juni 2011

Op 10 juni 2009 is door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad - een onderzoek vastgesteld naar het organisatorisch draagvlak van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. De conclusie van dat onderzoek luidde dat niet is aangetoond dat het organisatorische draagvlak van één van de vijf commissies ex artikel 88a Wet op de bedrijfsorganisatie – de Commissie voor de detailhandel in bloemen en planten – voldoet aan de criteria als gesteld in het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen en de Verordening representativiteit organisaties.

Conform het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Besluit vindt na twee jaar opnieuw een beoordeling van de representativiteit van het organisatorisch draagvlak van de Commissie bloemen en planten plaats. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 20 juni 2011 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (111 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt het beoordelingskader nader uitgewerkt. Daarna volgt het resultaat van het in 2009 uitgevoerde onderzoek naar de representativiteit van de Commissie bloemen en planten en wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop het tussentijdse onderzoek heeft plaatsgevonden en de daarbij gehanteerde waarborgen. Tenslotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, ten aanzien van de Commissie bloemen en planten.

Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van de Commissie bloemen en planten van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen en de Verordening representativiteit organisaties.

Alles over het thema