Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Bosschap

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Bosschap

16 juni 2011

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorische draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Bosschap per 25 juni 2003 zijn inmiddels circa acht jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 20 juni 2011 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (136 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Bosschap. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Tenslotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Bosschap.

Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het de geleding "bosbouwambachtondernemingen", zoals verenigd in de dragende organisatie van deze ondernemingen, voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen en de Verordening representativiteit organisaties. In de geleding "ondernemingen waarin de bosbouw, het bosbeheer, het natuurbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend" is niet aangetoond dat aan de norm als gesteld in artikel 3 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen wordt voldaan.

Overeenkomstig de geldende regels zal over twee jaar opnieuw een beoordeling van de representativiteit van het organisatorisch draagvlak plaatsvinden in de geleding "ondernemingen waarin de bosbouw, het bosbeheer, het natuurbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend".

 

Alles over het thema