Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

Advies nr. 2011/08: 18 april 2011 (ad-hocwerkgroep Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen)

De SER gaat een commissie instellen voor de behandeling van klachten over aanstellingskeuringen. De commissie bestaat uit vijf leden met elk een plaatsvervanger. Drie onafhankelijke leden en hun plaatsvervangers zijn allen – in evenwichtige verhouding – jurist of arts. De twee andere leden en hun plaatsvervangers worden benoemd door de centrale organisaties van ondernemers en werknemers.

Download:Volledig advies (3967 kB)

De klachtenbehandeling is eerder (2001) ondergebracht bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) onder verantwoordelijkheid van SZW; de SER voert sinds 2007 het secretariaat. De SER heeft al in een eerder advies (mei 2009) te kennen gegeven bereid te zijn de klachten over aanstellingskeuringen te behandelen.

Dit advies uit 2011 gaat over de verdere uitwerking in regelgeving en de financiering.
Drie jaar na inwerkingtreding van de regelgeving volgt een evaluatie door SER en SZW.

Aanstellingskeuringen voor werknemers mogen – volgens de Wet op de medische keuringen, de Wmk – alleen onder strikte voorwaarden: als het voor de functie noodzakelijk is aan bepaalde eisen van medische geschiktheid te voldoen.

Zie verder:
Dit advies is uitgebracht door het dagelijks bestuur van de SER op 18 april. Het is een reactie op een adviesaanvraag van minister Kamp van SZW van 17 maart 2011.