Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2011 | Consultatief overleg EU-voorjaarstop 2011

Consultatief overleg EU-voorjaarstop 2011

Minister Verhagen heeft op 23 maart 2011 de SER geconsulteerd ter voorbereiding op de Europese Voorjaarstop die op 24 en 25 maart in Brussel plaatsvindt. Minister Verhagen sprak met een SER-delegatie bestaande uit sociale partners en kroonleden onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan.

Tijdens het consultatief overleg is vooral stilgestaan bij het pakket maatregelen dat voorligt om de economische aansturing van de Economische en Monetaire Unie te versterken. Het gaat onder meer om het aanscherpen van het stabiliteits- en groeipact, het versterken van het concurrentievermogen en het optuigen van mechanismen om euro-landen in nood onder voorwaarden te hulp te kunnen schieten.

Minister Verhagen lichtte het belang van extra maatregelen toe voor de aanpak van de huidige financieel-economische crisis. Korte termijn maatregelen moeten ook sporen met groeibevorderend beleid voor de langere termijn. Dit vraagt om een betere coördinatie van het economisch beleid binnen de EU. Op centraal niveau worden hiervoor de kaders en richtlijnen vastgesteld die op decentraal niveau door iedere lidstaat moeten worden ingevuld. Verhagen benadrukte de eigen beleidsruimte die nationale lidstaten en sociale partners op hun eigen domein blijven behouden.

Vanuit de SER-delegatie zijn onder meer de volgende punten naar voren gebracht: het belang dat Nederland heeft bij een stabiele euro voor de hele eurozone, het belang van een herkenbare sociale dimensie als onderdeel van het Europese project, en het belang dat Nederland in Brussel ook zijn eigen verhaal vertelt en niet alleen reageert op voorstellen van grote landen.

Minister en SER-delegatie wezen beide op het belang om voor het Europese project maatschappelijk draagvlak te blijven zoeken.

 

 

 
Alles over het thema