Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2010 | Meer werken aan duurzame groei

Meer werken aan duurzame groei

Advies nr. 2010/03: 21 mei 2010 (Commissie Duurzame Ontwikkeling)

De SER heeft een unaniem advies uitgebracht over het regeringsbeleid t.a.v. duurzame ontwikkeling. Het gaat om een beoordeling over de volle breedte: duurzaamheid op doelstellingen, indicatoren, evaluatie van het transitiebeleid (innovatieaanpak) en van de Kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling (KADO), en beleidsinstrumenten.

Download:Volledig advies (1977 kB)Samenvatting (80 kB)

Doelstellingen en strategie
Bij ‘duurzame groei’ gaat om evenwicht tussen milieu, sociale en economische doelen (People, Profit, Planet). Er zijn grotere stappen nodig dan nu gebeurt, in het bijzonder m.b.t. milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit, efficiëntere inzet van energie en grondstoffen en veel sterker hergebruik van afvalstoffen. Daarmee ontstaan ook kansen voor economische groei en werkgelegenheid.
Gezien de huidige crises moet duurzaamheid topprioriteit zijn; business-as-usual is geen optie. De SER is voor een integrale strategie met een structurele aanpak van innovatie om de economie te verduurzamen. Belangrijk hierbij zijn samenhang en consistentie op de lange termijn. Dit moet uitmonden in een nationale duurzaamheidsstrategie. Niet alleen de overheid vervult hierbij een rol, maar ook sociale partners, maatschappelijke (milieu)organisaties en burgers/consumenten.

Indicatoren voor duurzaamheid
Bij (beleid over) duurzame ontwikkeling zijn afwegingen en uitruilen onvermijdelijk; hiervoor zijn indicatoren nodig. Dergelijke indicatoren kunnen belangrijk zijn bij doorrekenen van verkiezingsprogramma’s, het regeerakkoord, begrotingen e.d. De nadruk ligt nu te veel op de indicatoren nationaal inkomen en economische groei; er dienen meer milieu-, sociale en economische indicatoren te komen.
De SER stelt voor dat CBS en planbureaus een ‘dashboard’ aan samenhangende, overzichtelijke duurzaamheidsindicatoren ontwikkelen.

Innovatieaanpak
De huidige innovatieaanpak (waaronder het transitiebeleid) heeft nog te weinig opgeleverd. Er is momenteel te veel verkokering en wispelturigheid. Nederland scoort laag met schone technologie en dreigt achter te blijven in een van de grootste mondiale groeimarkten van de toekomst.
Versterking van innovatie en technologie is cruciaal. De SER doet hiervoor diverse aanbevelingen (onder andere duurzaamheid als leidraad bij de sleutelgebiedenaanpak, trajectfinanciering).

Beleidsprogramma’s van de overheid
In het Nederlandse beleid moeten de beleidsprogramma’s over duurzaamheid en innovatie meer stroomlijning en samenhang krijgen, ook met EU-programma’s. Het integrale karakter moet steviger worden verankerd in de beleidsvoering. Duidelijk zou moeten worden vastgelegd waar welke verantwoordelijkheden liggen.
De nadruk in zowel transitiebeleid als KADO ligt nu vooral op energie, klimaat en milieu. Net als in de EU zouden in Nederland de sociale aspecten meer nadruk moeten krijgen, bijv. werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en de werknemer als stakeholder.
De SER besteedt ook aandacht aan samenwerking tussen ondernemingen en het mededingingsrecht (casus over visserij).

Zie verder:
Het advies is het antwoord op een adviesaanvraag van minister Cramer (VROM), begin juni 2009, en is uitgebracht door de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling.
Voor nadere inhoud en conclusies: zie: ‘Samenvatting’, ‘Volledige advies’ en onder ‘Inhoud’ de afzonderlijke hoofdstukken. Zie ook: ‘Persberichten’.