Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2010 | Tussentijdse beoordeling representativiteit van het Productschap Akkerbouw

Tussentijdse beoordeling representativiteit van het Productschap Akkerbouw

15 december 2010

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Op 3 december 2008 is – toen nog door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad – een onderzoek vastgesteld naar het organisatorisch draagvlak van het toenmalige Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (rechtsvoorganger van het Productschap Akkerbouw). Vastgesteld werd dat het organisatorische draagvlak van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten zoals verenigd in de dragende organisaties, in acht van de negen geledingen voldeed aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit organisaties en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.

In de geleding “de groothandel en werkzaamheid van tussenpersonen in granen, zaden, landbouwpeulvruchten, meel en bloem” kon niet aangetoond worden dat aan de norm, als gesteld in artikel 3 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen werd voldaan. Op grond van nieuw ter beschikking gekomen gegevens heeft de Toezichtkamer aanleiding gezien het oordeel uit 2008 middels een onderzoek aan te vullen. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer dit onderzoek op 22 december 2010 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (172 kB)

Op basis van het onderzoek heeft de Toezichtkamer kunnen vaststellen dat het organisatorisch draagvlak binnen de geleding “de groothandel en werkzaamheid van tussenpersonen in granen, zaden, landbouwpeulvruchten, meel en bloem”, zoals verenigd in de dragende organisaties, alsnog voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.