Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2010 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Bedrijfschap Afbouw

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Bedrijfschap Afbouw

15 december 2010

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Bedrijfschap Afbouw per 1 januari 2007 zijn inmiddels vier jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 22 december 2010 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (141 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Bedrijfschap Afbouw. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Ten slotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het bedrijfschap.

Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het Bedrijfschap Afbouw, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.