Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2010 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschap Tuinbouw

Aanvulling op de vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Tuinbouw

4 maart 2010

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. In september 2008 heeft de Toezichtkamer de vierjaarlijkse beoordeling van de representativiteit van het Productschap Tuinbouw (het productschap) vastgesteld. Daarbij werd geoordeeld dat het organisatorische draagvlak van het productschap, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen. Voorts werd vastgesteld dat het organisatorische draagvlak van vijf van de zes commissies ex artikel 88a Wet op de bedrijfsorganisatie voldoet aan de criteria.

Ten aanzien van één onderdeel binnen de Commissie voor Boomkwekerijproducten,
te weten de geleding handel in boomkwekerijproducten, moest op grond van de toen beschikbare gegevens worden vastgesteld dat niet werd voldaan aan de ter zake geldende normen. Op grond van nieuw ter beschikking gekomen gegevens heeft de Toezichtkamer aanleiding gezien het oordeel uit 2008 middels een onderzoek aan te vullen. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer dit onderzoek op 8 maart 2010 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (20 kB)

Op basis van het onderzoek heeft de Toezichtkamer kunnen vaststellen dat het organisatorisch draagvlak van de Commissie Boomkwekerijproducten van het Productschap Tuinbouw, zoals verenigd in de dragende organisaties, alsnog voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.