Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2010 | Consultatief overleg over internationaal mvo

Consultatief overleg over internationaal mvo

29 januari 2010

Op 29 januari jl. vond een consultatief overleg plaats tussen staatssecretaris Heemskerk van EZ en de SER over een concept werkplan van de commissie IMVO.

De commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) geeft een vervolg aan de Verklaring IMVO die centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in december 2008 ondertekenden. In september 2009 publiceerde de commissie haar eerste voortgangrapportage; de staatssecretaris miste hierin nog verschillende actiepunten en verzocht de commissie derhalve om een ambitieus werkplan. In het overleg gaf de staatssecretaris aan blij te zijn met de concrete acties die het werkplan aankondigt. Wel gaf de staatssecretaris aan op bepaalde punten nog vraagtekens te hebben. De voorgenomen ‘wittevlekkenanalyse’ van imvo-activiteiten kan hij waarderen, maar volgens hem kan duidelijker worden aangegeven wat de vervolgstappen zijn na het in kaart brengen van de witte vlekken. De staatssecretaris moedigt de commissie ook aan contact te hebben met het MVO Platform, een coalitie van ngo’s.

De commissie benut de input van de staatssecretaris voor de afronding van het definitieve werkplan, dat begin februari wordt gepubliceerd. De staatssecretaris heeft ook aangekondigd vervolgens nog met een appreciatie van dit definitieve werkplan te komen.