Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2009 | Benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad 2010 – 2012

Benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad 2010 – 2012

Advies nr. 2009/08: 14 december 2009

De SER adviseert minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de huidige zetelverdeling over de benoemingsgerechtigde organisaties van ondernemers en van werknemers ongewijzigd voort te zetten in de nieuwe zittingsperiode 2010 – 2012. Dat blijkt uit een ontwerpadvies dat de raad in zijn vergadering van 18 december a.s. gaat vaststellen. Het ontwerpadvies gaat ook in op de positie van zelfstandigen binnen de SER. Hier had de minister om gevraagd.

Download:Volledig advies (756 kB)

Inleiding


De adviesaanvraag
Op 1 april 2010 vangt de nieuwe zittingsperiode van de Sociaal-Economische Raad (hierna: de Raad) aan. In verband hiermee heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Raad bij brief van 13 augustus 2009 verzocht, vóór 1 januari 2010 advies uit te brengen over de vraag of er grond bestaat wijzigingen aan te brengen in de aanwijzing van organisaties welke gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangend leden van de Raad.
Voorts vraagt de minister advies over de vraag of er grond bestaat wijziging aan te brengen in het aantal leden dat elke organisatie kan benoemen. Gezien het groeiende aantal zelfstandigen verzoekt de minister ten slotte in het advies in het bijzonder aandacht te besteden aan de positie van zelfstandigen in de Raad.

Voorbereiding en werkwijze advies
Het dagelijks bestuur van de Raad heeft de Bestuurskamer belast met de voorbereiding van het ontwerpadvies.

In het kader van die voorbereiding heeft de algemeen secretaris van de Raad in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en de Staatscourant van 28 augustus 2009 openbaar kennisgegeven van de adviesaanvraag. Daarbij is belanghebbenden verzocht eventuele opmerkingen uiterlijk 30 september 2009 schriftelijk bij het secretariaat van de Bestuurskamer in te dienen. Tevens zijn organisaties in de gelegenheid gesteld een verzoek in te dienen om aangewezen te worden als organisatie die gerechtigd is een of meer leden van de Raad te benoemen. Binnen de reactieperiode is een schriftelijke reactie ontvangen van de Vereniging van Zelfstandigen Zonder Personeel.

De Raad heeft het advies vastgesteld in zijn openbare vergadering van 18 december 2009.

Indeling advies
In het navolgende advies wordt allereerst het wettelijk kader rond de aanwijzing van benoemingsgerechtigde organisaties geschetst (paragraaf 2). Vervolgens besteedt de Raad aandacht aan de positie van zelfstandigen in de Raad (paragraaf 3).
In paragraaf 4 wordt ingegaan op de verdeling van benoemingsrechten over de werknemersorganisaties. Ten slotte komt in paragraaf 5 de samenstelling van de ondernemersgeleding aan de orde.