Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2009 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschap Diervoeder en Hoofdproductschap Akkerbouw

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschap Diervoeder en Hoofdproductschap Akkerbouw

21 september 2009

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Productschap Diervoeder en het Hoofdproductschap Akkerbouw per 31 december 2003 zijn inmiddels vier jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 9 oktober 2009 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (87 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van de beide productschappen. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de waarborgen waaraan het onderzoek voldoet. Ten slotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Productschap Diervoeder en het Hoofdproductschap Akkerbouw.

Dit oordeel houdt ten aanzien van het Productschap Diervoeder in dat het organisatorische draagvlak van het Productschap Diervoeder, zoals verenigd in de dragende organisaties, in drie van de vijf geledingen voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit organisaties en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen. In de geledingen “Niet-agrarische voortbrenging en de handel in diervoeder en diervoedergrondstoffen” en “(Pluim)veehouderij” kan niet aangetoond worden dat aan de norm, als gesteld in artikel 3 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen wordt voldaan.

Overeenkomstig de daarvoor geldende regels zal over twee jaar opnieuw een beoordeling van de representativiteit van het organisatorisch draagvlak plaatsvinden in de geledingen “Niet-agrarische voortbrenging en de handel in diervoeder en diervoedergrondstoffen” en “(Pluim)veehouderij”.

Ten aanzien van het Hoofdproductschap Akkerbouw oordeelt de Toezichtkamer dat het organisatorisch draagvlak, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.