Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2009 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Hoofdbedrijfschap Detailhandel

10 juni 2009

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel per 20 oktober 2004 zijn inmiddels vier jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 8 juli 2009 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (108 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Ten slotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.

Voorts wordt vastgesteld dat het organisatorische draagvlak van vier van de vijf commissies ex artikel 88a Wet op de bedrijfsorganisatie voldoet aan de criteria. Ten aanzien van de commissie voor de detailhandel in bloemen en planten wordt vastgesteld dat niet wordt voldaan aan de norm als gesteld in artikel 3 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.

Overeenkomstig de geldende regels zal over twee jaar opnieuw een beoordeling van de representativiteit van het organisatorisch draagvlak plaatsvinden in de commissie voor de detailhandel in bloemen en planten.