Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2008 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschappen

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschap Wijn en Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten

3 december 2008

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Productschap Wijn en het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten per 31 december 2003 zijn inmiddels vier jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 8 december 2008 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (235 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van de beide productschappen. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de waarborgen waaraan het onderzoek voldoet. Ten slotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Productschap Wijn en het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten.

Dit oordeel houdt ten aanzien van het Productschap Wijn in dat het organisatorische draagvlak, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.

Ten aanzien van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten oordeelt de Toezichtkamer dat het organisatorische draagvlak, zoals verenigd in de dragende organisaties, in acht van de negen geledingen voldoet aan de daartoe gestelde criteria. In de geleding “de groothandel en werkzaamheid van tussenpersonen in granen, zaden, landbouwpeulvruchten, meel en bloem” kan niet aangetoond worden dat aan de norm, als gesteld in artikel 3 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen, wordt voldaan.

Overeenkomstig de daarvoor geldende regels zal over twee jaar opnieuw een beoordeling van de representativiteit van het organisatorisch draagvlak plaatsvinden in de betreffende geleding van het productschap.