Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2008 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschap Tuinbouw

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschap Tuinbouw

29 september 2008

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Productschap Tuinbouw per 31 december 2003 zijn inmiddels vier jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 16 oktober 2008 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:volledige beoordeling (47 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Productschap Tuinbouw. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de waarborgen waaraan het onderzoek voldoet. Ten slotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Productschap Tuinbouw.

Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het Productschap Tuinbouw, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen. Voorts wordt vastgesteld dat het organisatorische draagvlak van vijf van de zes commissies ex artikel 88a Wet op de bedrijfsorganisatie voldoet aan de criteria. Ten aanzien van één onderdeel binnen de Commissie voor Boomkwekerijproducten, te weten de geleding handel in boomkwekerijproducten, moet op grond van de thans beschikbare gegevens worden vastgesteld dat niet wordt voldaan aan de norm als gesteld in artikel 3 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.

Overeenkomstig de daarvoor geldende regels zal over twee jaar opnieuw een beoordeling van de representativiteit van het organisatorisch draagvlak plaatsvinden in de geleding “handel in boomkwekerijproducten” van de Commissie voor Boomkwekerijproducten.