Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2007 | Benoemingsrecht SER 2008 - 2010

Benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad 2008 - 2010

Advies nr. 2007/07 - 31 december 2007
De SER adviseert minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de huidige verdeling van de raadszetels over de verschillende organisaties van ondernemers en werknemers te handhaven. Een verzoek van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) om een zetel binnen de ondernemersgeleding van de raad komt naar het oordeel van de SER niet voor honorering in aanmerking.

Download:Volledig advies (1139 kB)

Inleiding

De adviesaanvraag
Op 1 april 2008 vangt de nieuwe zittingsperiode van de Sociaal-Economische Raad aan. In verband hiermee heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Raad bij brief van 15 augustus 20071 verzocht, vóór 1 januari 2008 advies uit te brengen over de vraag of er grond bestaat wijzigingen aan te brengen in de aanwijzing van organisaties welke gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangend leden van de Raad. Voorts vraagt de minister advies over de vraag of er grond bestaat wijziging aan te brengen in het aantal leden dat elke organisatie kan benoemen.

Openbare kennisgeving en reacties
Van de adviesaanvraag heeft de algemeen secretaris van de Raad openbaar kennis gegeven in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en de Staatscourant van 7 september 2007. Daarbij is belanghebbenden verzocht eventuele opmerkingen uiterlijk 5 oktober 2007 schriftelijk bij het secretariaat van de Bestuurskamer in te dienen. Van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is een verzoek tot toewijzing van benoemingsrecht voor een ondernemerszetel ontvangen.

Werkwijze en voorbereiding advies
De Bestuurskamer is door de Raad belast met de voorbereiding van het ontwerpadvies. Voor de oordeelsvorming over het voorstel van de RND heeft de Bestuurskamer een onderzoek naar de representativiteit van deze organisatie uitgevoerd. De in artikel 4, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie vermelde vereisten zijn daarbij het uitgangspunt geweest, alsmede de criteria uit de SER-Verordening representativiteit organisaties. De RND is in de gelegenheid gesteld haar verzoek toe te lichten.

Indeling advies
In het navolgende advies gaat de Raad eerst in op de verdeling van benoemingsrechten over de werknemersorganisaties (paragraaf 2). Vervolgens komt de samenstelling van de ondernemersgeleding aan de orde (paragraaf 3). In dat kader gaat de Raad ook in op het verzoek van de RND.

De Raad heeft het advies langs schriftelijke weg vastgesteld op 31 december 2007.