Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2007 | Groenboek Herziening van het consumentenacquis

Groenboek Herziening van het consumentenacquis

Advies 2007/05 - 31 mei 2007
 
De Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de SER ondersteunt de herziening van acht Europese richtlijnen op het consumententerrein, het zogenoemde consumentenacquis. Met die herziening is een begin gemaakt met het verschijnen van een Groenboek van de Europese Commissie in februari dit jaar.

Download:Volledig advies (1486 kB)Samenvatting (86 kB)

Samenvatting

Gelet op de korte termijn die de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) voor advisering is gegund, bevat dit interim-advies slechts voorlopige opvattingen. Een tweede reden daarvoor is dat de evaluatie van de acht richtlijnen die onder het consumentenacquis vallen nog niet is afgerond.

Bij deze advisering hanteert de CCA drie uitgangspunten:

  1. De CCA wil een behoud van een adequaat niveau van consumentenbescherming op nationaal en Europees niveau en de verdere uitbouw van de interne markt.
    Voor ondernemers moeten daarbij de administratieve lasten in het oog worden gehouden en is een gelijk speelveld voor Europese bedrijven nastrevenswaardig.
  2. De herziening van het consumentenacquis moet tot een vereenvoudiging van de regelgeving op consumententerrein leiden, zonder dat het een verlaging van het niveau van consumentenbescherming tot gevolg heeft.
  3. Het vertrouwen van consumenten en ondernemers in de interne markt moet worden vergroot.

De CCA kiest voor de gemengde benadering uit het Groenboek. Die benadering, bestaande uit een horizontaal instrument met gemeenschappelijke aspecten van de acht richtlijnen in combinatie met verticale maatregelen, voorkomt de versnippering in de Europese consumentenregelgeving. Die keuze is bovendien consistent met eerdere CCA-advisering en komt de eenvoud van de Europese regelgeving ten goede. Het nog te ontwikkelen horizontale instrument zou volgens de CCA op alle consumentenovereenkomsten van toepassing moeten zijn.

Van de zijde van de onafhankelijke leden van de CCA en van ondernemerszijde heeft men, ondanks de onzekerheid over de uitkomst van de evaluatie van de richtlijnen, in beginsel een voorkeur voor totale harmonisatie van de acht richtlijnen uit het consumentenacquis. Van consumentenzijde blijft men de voorkeur geven aan minimumharmonisatie als algemene regel en aan de regel dat het recht van het land van de consument van toepassing wordt verklaard.

De CCA ziet verschillende belemmeringen om op Europees niveau het instrument van zelfregulering te betrekken bij de uitvoering en de handhaving van de Europese wetgeving. Zo verschilt het karakter van het consumentenrecht in de lidstaten (soms publiek-, soms privaatrecht) en verschillen aard en omvang van de ondernemers- en consumentenorganisaties in de lidstaten. Als zelfregulering enige betekenis moet hebben, dan is een zuivere verantwoordelijkheidsverdeling tussen wetgeving en zelfregulering vereist. Wel pleit de CCA ervoor dat Nederland zelfregulering telkens op de Brusselse agenda zet.