Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2007 | Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken

Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken

Advies 2007/03 - 15 maart 2007
Er moet een eenvoudige procedure bij het kantongerecht komen voor het beslechten van geschillen tussen consument en ondernemer. Zo wordt het makkelijker om naar de kantonrechter te stappen. Deze eenvoudige procedure is sneller en goedkoper dan de huidige dagvaardingsprocedure. Maar de huidige dagvaardingsprocedure moet wel blijven bestaan, zodat mensen kunnen kiezen. Voordeel van de dagvaardingsprocedure is namelijk dat deze meer rechtswaarborgen biedt.

Download:Volledig advies (6556 kB)Adviesaanvraag (PDF, 652 kB) (654 kB)

Inleiding

Op 6 oktober 2006 heeft de minister van Justitie de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de SER gevraagd advies uit te brengen over het rapport van een ambtelijke werkgroep van zijn ministerie dat handelt over een eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken. De adviesaanvraag is als bijlage 1 bijgevoegd; het rapport van de ambtelijke werkgroep is te downloaden via het ministerie. Het rapport bevat concrete voorstellen toegespitst op het beantwoorden van de volgende vragen:
a Hoe kan een eenvoudige procedure vorm worden gegeven?
b Welke wijzigingen in de regelgeving zijn daarvoor nodig?
c Welke zaken zijn voor afdoening in deze procedure geschikt?

Het onderwerp vertoont verwantschap met de toekomstige verordening van de Raad en het Europees Parlement voor een Europese procedure voor geringe claims(1). Deze verordening beperkt zich tot grensoverschrijdende geschillen. Over het voorstel voor de verordening heeft de CCA begin 2006 geadviseerd(2). Zoals hierboven vermeld heeft de minister de CCA uitgenodigd om te reageren op het rapport van een werkgroep van zijn ministerie. Hiermee krijgt de CCA de gelegenheid om ook haar gedachten over een eenvoudige procedure voor binnenlandse geschillen aan het papier toe te vertrouwen.

Het advies is vastgesteld in de CCA-vergadering van 15 maart 2007. De samenstelling van de CCA is in bijlage 4 opgenomen.

Leeswijzer
De CCA plaatst de voorstellen voor een eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken in de bredere context van het consumentenbeleid in relatie tot geschilbeslechting. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de mogelijkheden van de consument om zijn probleemoplossend vermogen te vergroten. Beide aspecten komen in hoofdstuk 2 aan de orde. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens nader in op enkele punten van kritiek op de huidige situatie: waarom zou een eenvoudige procedure nodig zijn? In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten en voorstellen van de ambtelijke werkgroep weergegeven en vergeleken met andere voorstellen. Hoofdstuk 5 biedt het commentaar en de aanbevelingen van de CCA.

Relatie met eerdere CCA-adviezen
Dit advies over een eenvoudige procedure bij het kantongerecht staat niet op zichzelf. In 2005 heeft de CCA een briefadvies uitgebracht over klachtbehandeling dat onder meer ingaat op de wijze waarop de werkingssfeer van geschillencommissies is te vergroten. Het – al gememoreerde – briefadvies over de Europese procedure voor geringe claims uit 2006 handelt over een snelle en goedkope procedure bij de kantonrechter voor grensoverschrijdende geschillen. Eerder al, in 2004, heeft de CCA een advies uitgebracht over Europese samenwerking bij de handhaving van consumentenwetgeving, dat ook aandacht besteedt aan de handhaving in eigen land(3).

De vier adviezen tezamen vormen de visie van de CCA op de handhaving en geschilbeslechting op consumententerrein in Nederland. Omdat de twee briefadviezen niet eerder in een officiële SER-publicatie zijn verschenen, zijn deze beide in dit advies opgenomen als bijlage 2 en 3.


(1) De Europese besluitvorming is nagenoeg afgerond. In december 2006 heeft het Europees Parlement zich in het algemeen positief uitgelaten over het voorstel van de Europese Commissie.
(2) SER (2006) CCA-briefadvies Small claims procedure, Den Haag, 13 januari 2006.
(3) SER (2004) CCA-advies Europese samenwerking bij handhaving consumentenwetgeving, publicatienr. 04/07, Den Haag.