Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2006 | Advies Wet aanpassing bestuursprocesrecht en Wet op de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Advies Wet aanpassing bestuursprocesrecht en Wet op de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven

28 september 2006

U verzocht de Sociaal-Economische Raad bij brief van 16 mei 2006, mede namens uw ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, advies uit te brengen inzake de twee hierboven genoemde concept-voorstellen van wet. Het Dagelijks Bestuur van de raad heeft de Bestuurskamer gemachtigd namens hem dit advies uit te brengen.

De Bestuurskamer onderschrijft in algemene zin zowel de voorgestelde inhoudelijke als technische wijzigingen. Enkele opmerkingen met betrekking tot deze onderdelen volgen hierna. De overige wijzigingen geven haar geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Download:Briefadvies (152 kB)