Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2006 | Small claims procedure

Small claims procedure

Briefadvies - 13 januari 2006

Bij brief van 7 juni jl. (zie bijlage 1) heeft u het advies van de SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) gevraagd over het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese procedure voor geringe vorderingen (small claims)
De adviesaanvraag bevat vóór de open slotvraag zeven concrete vragen over dit voorstel. De eerste drie vragen hebben betrekking op het oordeel van de CCA over het verordeningsvoorstel, mede in relatie tot de Nederlandse gerechtelijke procedure en geschillencommissies. De vierde tot en met de zevende vraag zijn van meer specifieke, technisch-juridische aard.

Met deze brief geeft de CCA haar reactie op de gestelde vragen. Het briefadvies is voorbereid door een ad-hocgroep onder voorzitterschap van prof.mr. E.H. Hondius, behandeld in de CCA-vergadering van 22 december 2005 en nadien langs schriftelijke weg vastgesteld.

Alvorens de acht vragen uit de adviesaanvraag te beantwoorden, geeft de CCA eerst een korte inhoud van het voorstel van de Europese Commissie en plaatst zij, voor een goed begrip van dit voorstel, de voorgestelde procedure in zijn nationale en Europese context. De belangrijkste aanbevelingen worden aan het slot van de brief samengevat.

Download:Briefadvies (288 kB)

Vertalingen

Alles over het thema