Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2005 | Bruikbare Rechtsorde

Bruikbare Rechtsorde

Advies 2005/11 - 7 september 2005
Dit advies bevat de reactie van de SER-Commissie Bruikbare Rechtsorde op enkele specifieke vragen van de Minister van Justitie die voortkomen uit de Nota Bruikbare Rechtsorde. In die Nota stelt het kabinet de verhouding tussen overheid en samenleving te willen verbeteren door een andere verantwoordelijkheidsverdeling, beperking van regeldruk en het beter bruikbaar maken van bestaande regelgeving.

Download:Volledig advies (2072 kB)Samenvatting (126 kB)

Samenvatting

Dit advies bevat de reactie van de SER-Commissie Bruikbare Rechtsorde op enkele specifieke vragen van de minister van Justitie die voortkomen uit de Nota Bruikbare Rechtsorde. In die Nota stelt het kabinet de verhouding tussen overheid en samenleving te willen verbeteren door een andere verantwoordelijkheidsverdeling, beperking van regeldruk en het beter bruikbaar maken van bestaande regelgeving.

De commissie constateert dat vermindering van de publieke regeldruk reeds enkele decennia op de politieke agenda staat. Het blijkt een weerbarstig vraagstuk, waarvoor hernieuwde aandacht op zijn plaats is. De commissie waardeert het positief dat het kabinet in de Nota Bruikbare Rechtsorde aanzetten geeft om te komen tot een meer fundamentele benadering, waarbij nadrukkelijk wordt stilgestaan bij alternatieven voor publieke regelgeving. In de kern is daarbij de vraag aan de orde hoe overheidsdoelstellingen het beste kunnen worden gerealiseerd.

De commissie brengt onder de aandacht dat het thema van de verantwoordelijkheidsverdeling en verschuivingen daarin een rol speelt in diverse SER-adviezen. Zo heeft de raad de afgelopen jaren voor uiteenlopende beleidsterreinen voorstellen geformuleerd voor een herschikking van verantwoordelijkheden. Een ijkpunt daarbij was welke verantwoordelijkheidsverdeling het meest geëigend is om het beoogde doel te bereiken.

In zijn advies over het sociaal-economisch beleid op middellange termijn zal de raad ingaan op het meer algemene vraagstuk van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de overheid en maatschappelijke actoren, zoals dat ook aan de orde is in de kabinetsnota Bruikbare Rechtsorde.

De commissie Bruikbare Rechtsorde reageert in het onderhavige advies op vragen van de minister over het arbeidsovereenkomstenrecht, over onderlinge geschilbeslechting in het arbeidsovereenkomstenrecht en over nieuwe regelgevende instrumenten in het ondernemingsrecht. Zij stelt vast dat de passages hierover in de adviesaanvraag voornamelijk beschouwend van aard zijn en geen concrete knelpunten signaleren.

De commissie neemt met instemming kennis van het kabinetsvoornemen tot oplossing van knelpunten door samenloop van regelgeving voor de bouw en het milieu. Daarbij gaat het om de vervanging van domeingerichte door projectgerichte regelgeving (omgevingsrecht).

Ook vraagt de commissie de aandacht voor de verwevenheid van nationale regelgeving met Europese regelgeving en het belang van een goede en tijdige implementatie van EU-regelgeving.