Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2005 | Invoering premiegroepen wachtgeldfondsen

Invoering premiegroepen wachtgeldfondsen naar duur arbeidscontract

Advies 2005/10 - 29 juni 2005
De commissie Sociale Zekerheid adviseert het huidige beleid gericht op vermindering van cyclische en seizoenmatige arbeid te vervangen door een driesporenbeleid.

Download:Volledig advies (6835 kB)

Inleiding

Achtergrond
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het voornemen in (een aantal van) de WW-wachtgeldfondsen premiegroepen in te voeren waarbij de premie afhankelijk is van de afgesproken duur van de arbeidsovereenkomst (1). De premiegroepen hebben tot doel de cyclische werkloosheid, de seizoenswerkloosheid en de daarbij behorende werkloosheidslasten terug te dringen. Het voornemen van de minister is de uitkomst van een al langer lopend proces om te komen tot een verandering van het huidige beleid ten aanzien van cyclische werkloosheid.

De minister heeft de SER op 21 december 2004 verzocht zijn voornemen om premiegroepen in te voeren te betrekken bij het adviesproject over de toekomstbestendigheid van de Werkloosheidswet (WW) (2). Bij de voorbereiding van het WW-advies is door de raad besloten dit aspect van de WW afzonderlijk te behandelen en daarover apart advies uit te brengen in de eerste helft van mei 2005 (3).

Het dagelijks bestuur van de raad heeft de Commissie Sociale Zekerheid gemachtigd tot het uitbrengen van dit advies namens de raad. Deze commissie heeft vervolgens de werkgroep Premiegroepen wachtgeldfondsen (PREWA) ingesteld en belast met het voorbereiden van dit advies (4). Het advies is op 29 juni 2005 vastgesteld door de Commissie Sociale Zekerheid.

Opzet advies
Het advies begint met een weergave van het bestaande beleid met betrekking tot cyclische werkloosheid (hoofdstuk 2). Daarna wordt het voornemen van de minister weergegeven (hoofdstuk 3) en vervolgens worden daarbij vanuit verschillende invalshoeken enkele kanttekeningen geplaatst (hoofdstuk 4). Ten slotte formuleert de commissie haar oordeel over het kabinetsvoornemen (hoofdstuk 5).


1) Brief van 21 december 2004 van de minister van SZW aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 26448, nr. 179).

2) Zie bijlage 1.

3) SER-advies (2005) Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet, publicatienr. 05/05, Den Haag, p. 22.

4) De samenstelling van de werkgroep en van de commissie is opgenomen in de bijlagen 4 en 5.