Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2003 | Instelling van een Bedrijfschap Watersportindustrie

Advies tot instelling van een Bedrijfschap Watersportindustrie

Download:Advies (2102 kB)


De Nederlandse Vereniging van ondernemingen in de bedrijfstak waterrecreatie (HISWA) heeft zich met een verzoek voor instelling van een Bedrijfschap Watersportindustrie tot de Sociaal-Economische Raad gewend.

Het onderhavige advies strekt ertoe te bevorderen dat, overeenkomstig het gestelde in artikel 67 juncto artikel 68, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet bo), een Bedrijfschap Watersportindustrie wordt ingesteld.

Daartoe gemachtigd door de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de Bestuurskamer op 26 februari 2003 dit advies vastgesteld. Van het voornemen advies uit te brengen heeft zij openbaar kennisgegeven in de Staatscourant en het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie van 7 juni 2002.

Aan de hand van het onderhavige advies wordt het HISWA-verzoek nader in kaart gebracht. Hierbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de relevantie (nut en noodzaak) van de instelling van een Bedrijfschap Watersportindustrie (onder 2). Daarna wordt ingegaan op de door het bedrijfschap na te streven publiekrechtelijke doelen (3), de bijdrage aan het algemeen belang (4), de bezwaren die ingebracht zijn tegen de instelling van het bedrijfschap(5), de representativiteit (6) en de inpasbaarheid van een bedrijfslichaam in het huidige stelsel van bedrijfslichamen. (7) In aansluiting hierop volgt het advies van de Bestuurskamer (8). Dit advies bevat tevens de toelichting op het bijgevoegd ontwerp voor een instellingsbesluit (bijlage 1).