Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2003 | Instelling van een productschap op het gebied van de veehouderij

Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een productschap op het gebied van de veehouderij, de be- en verwerking van en de handel in vee en vlees en tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Handel in Vee

Download:Advies (58 kB)

Met ingang van 1 juli 1999 is de gewijzigde Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet bo) (1) van kracht geworden. Uit het overgangsrecht (2) bij die wet volgt dat alle bestaande bedrijfslichamen uiterlijk binnen vier jaar na inwerkingtreding opnieuw, bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), moeten zijn ingesteld. Het onderhavige advies strekt ertoe te bevorderen dat conform dit overgangsrecht het huidige Productschap Vee en Vlees opnieuw wordt ingesteld, maar thans op basis van artikel 67 juncto artikel 70A van de Wet bo. Voorts wordt tegelijkertijd op grond van artikel 70 het Bedrijfschap voor de Handel in Vee opgeheven. Daartoe gemachtigd door de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de Bestuurskamer op 30 januari 2003 dit advies vastgesteld. Van het voornemen advies uit te brengen heeft zij openbaar kennisgegeven in de Staatscourant en het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie van 15 februari 2002. Het advies is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt hierna ingegaan op de positie van het productschap in het stelsel van bedrijfslichamen (onder 2). Daarna wordt aangegeven wat de positie van het productschap is in het betrokken deel van het bedrijfsleven (3). In paragraaf 4 komt het verzoek van Nevedi om bestuurlijke participatie in het productschap aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op de rechtspositie van de medewerkers van het productschap (5) en op de representativiteit (6). Paragraaf 7 gaat in op de opheffing van het Bedrijfschap voor de Handel in Vee. In aansluiting hierop volgt het advies (8). Tevens is bijgevoegd een ontwerp voor een nieuw instellingsbesluit. De toelichting op dit besluit vormt het sluitstuk van het onderhavige advies (9).
  1. Wet van 3 april 1999 (Stb. 1999, 253).
  2. Artikel XIV, onder 2.