Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2003 | Instelling van een hoofdproductschap

Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een hoofdproductschap alsmede van productschappen voor ondernemingen op het gebied van de teelt van, de be- en verwerking van en de handel in akkerbouwproducten

Download:Advies (88 kB)

Met ingang van 1 juli 1999 is de gewijzigde Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet bo) (1) van kracht geworden. Uit het overgangsrecht (2)bij die wet volgt dat alle bestaande bedrijfslichamen uiterlijk binnen vier jaar na inwerkingtreding opnieuw, bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), moeten zijn ingesteld. Het onderhavige advies strekt ertoe te bevorderen dat conform dit overgangsrecht het huidige Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten, het Productschap Diervoeder en het Productschap Wijn opnieuw worden ingesteld, maar nu op basis van artikel 67 juncto artikel 70A van de Wet bo. Daartoe gemachtigd door de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de Bestuurskamer op 30 januaei 2003 dit advies vastgesteld. Van het voornemen advies uit te brengen heeft zij openbaar kennisgegeven in de Staatscourant en het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie van 15 februari 2002. Het advies is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt hierna ingegaan op de positie van de akkerbouwproductschappen in het stelsel van bedrijfslichamen (onder 2). Dan komt de plaats die deze schappen innemen en hun functioneren aan de orde (3). Vervolgens wordt ingegaan op de rechtspositie van de medewerkers (4) en op de representativiteit (5). In aansluiting hierop volgt het advies (6). Tevens is bijgevoegd een ontwerp voor een nieuw instellingsbesluit. De toelichting op dit besluit vormt het sluitstuk van het onderhavige advies (7).
  1. Wet van 3 april 1999 (Stb. 1999, 253).
  2. Artikel XIV, onder 2.