Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2002 | Instelling van een hoofdbedrijfschap voor ambachtsbedrijven

Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een hoofdbedrijfschap voor ambachtsbedrijven

9 december 2002

Download:Volledig advies (85 kB)


 Met ingang van 1 juli 1999 is de gewijzigde Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet bo) (1) van kracht geworden. Uit het overgangsrecht (2) bij die wet volgt dat alle bestaande bedrijfslichamen uiterlijk binnen vier jaar na inwerkingtreding opnieuw, bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), moeten zijn ingesteld.

Het onderhavige advies strekt ertoe te bevorderen dat conform dit overgangsrecht het huidige Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) opnieuw wordt ingesteld, maar thans op basis van artikel 67 juncto artikel 70A van de Wet bo.

Daartoe gemachtigd door de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de Bestuurskamer bij besluit van 9 december 2002 dit advies vastgesteld. Van het voornemen advies uit te brengen heeft zij openbaar kennisgegeven in de Staatscourant en het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie van 15 februari 2002.

Het advies is als volgt opgebouwd.
Allereerst wordt ingegaan op de positie van het schap in het stelsel van bedrijfslichamen (onder 2). Daarna wordt aangegeven hoe het HBA zijn functioneren zelf ziet met het oog op de toekomst (3). Achtereenvolgens komen dan de rechtspositie van de medewerkers van het HBA (4) en de representativiteit (5) aan bod. In aansluiting hierop volgt het advies (6).

Tevens is bijgevoegd een concept voor een nieuw instellingsbesluit. De toelichting op dit besluit vormt het sluitstuk van het onderhavige advies (7).


(1) Wet van 3 april 1999 (Stb. 1999, 253)
(2) Artikel XIV, onder 2