Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2002 | Voorontwerp Wet beroep bij niet tijdig beslissen

Advies inzake voorontwerp Wet beroep bij niet tijdig beslissen

20 juni 2002

Download:Briefadvies (13 kB)

Met uw brief van 11 april 2002 verzocht u, mede namens uw ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de raad te adviseren over het voorontwerp tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met een doeltreffender rechtsmiddel tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen. Het Dagelijks Bestuur van de raad heeft de Bestuurskamer gemachtigd namens hem te adviseren. Het onderstaande commentaar geeft de belangrijkste bevindingen weer van de Bestuurskamer bij het voorontwerp.

De problematiek van het overschrijden van de termijn om een beslissing te nemen speelde al ten tijde van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet arob). Bij de introductie van de Awb zijn om die reden voor het nemen van beslissingen duidelijke termijnen ingevoerd, die gedifferentieerd zijn naar de omstandigheid of er al dan niet sprake is van een voorbereidingsprocedure.