Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2002 | instelling van een bedrijfschap voor het hotel-, het pension-, het restaurant-, het café-, hetcafétaria-, het lunchroom- en het cateringbedrijf

Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een bedrijfschap voor het hotel-, het pension-, het restaurant-, het café-, hetcafétaria-, het lunchroom- en het cateringbedrijf

20 juni 2002

Download:Briefadvies (46 kB)

 Met ingang van 1 juli 1999 is de gewijzigde Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet bo) van kracht geworden. Uit het overgangsrecht bij die wet volgt dat alle bestaande bedrijfslichamen uiterlijk binnen vier jaar na inwerkingtreding opnieuw, bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), moeten zijn ingesteld.
Het onderhavige advies strekt ertoe te bevorderen dat conform dit overgangsrecht het huidige bedrijfschap voor het hotel-, restaurant-, café- en pension- en kamerverhuurbedrijf en aanverwante bedrijven opnieuw wordt ingesteld, maar thans op basis van artikel 67 juncto artikel 70A van de Wet bo.

Daartoe gemachtigd door de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de Bestuurskamer op 20 juni 2002 dit advies vastgesteld. Van het voornemen advies uit te brengen heeft zij openbaar kennisgegeven in de Staatscourant en het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie van 9 november 2001.