Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2000 | Voorstel tot wijziging Arbobesluit

Voorstel tot wijziging Arbobesluit i.v.m. de afstemming van het Arbo- en Bouwbesluit

Advies 2000/02 - 17 februari 2000

Download:Volledig advies (275 kB)

Inleiding


Bij brief van 7 oktober 1999 heeft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER) advies gevraagd over een voorstel tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit voorstel houdt in dat de bouwvoorschriften uit dit besluit worden geïntegreerd in het Bouwbesluit, dat is gebaseerd op de Woningwet.
De staatssecretaris vraagt in het bijzonder hem te adviseren over de voorgestelde wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna aangeduid met Arbobesluit).

In 1983 heeft het toenmalige kabinet in het kader van het Actieprogramma deregulering bouwregelgeving besloten alle voorschriften in ons land die betrekking hebben op het bouwen en de staat van bestaande bouwwerken, in één Bouwbesluit onder te brengen.
De uitvoering van het Actieprogramma heeft geleid tot een herziene Woningwet (1991) en de inwerkingtreding van het Bouwbesluit (1992).
De herziene Woningwet bepaalt in artikel 5 dat het Bouwbesluit in overeenstemming moet worden gebracht met de bouwtechnische voorschriften krachtens andere wetten. Hiermee wordt voorkomen dat aan een gebouw, waarvoor door de gemeente een bouwvergunning was verleend, nadien door andere overheidsinstanties (zoals de Arbeidsinspectie) alsnog (aanvullende) bouwtechnische eisen worden gesteld.

Het Bouwbesluit is nog niet voltooid. In de zogenoemde Bouwbesluit-fase 2 worden thans nadere voorschriften opgesteld voor de niet geregelde gebouwfuncties; in het bijzonder de niet voor bewoning bestemde gebouwen. Daarbij zal tevens de afstemming met andere wetgeving aan de orde komen. Deze fase 2 is in 1993 gestart. De betrokken bewindslieden van SZW en VROM hebben het belang van afstemming toen herbevestigd.

De thans aan de commissie voorgelegde adviesaanvraag vloeit voort uit deze activiteiten en vormt als het ware een eerste stap naar een integratie van de bouwtechnische voorschriften uit het Arbobesluit in het Bouwbesluit.

Het advies is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de adviesaanvraag en met name op het voorstel tot aanpassing van het Arbobesluit in verband met de voorgenomen integratie van de bouwtechnische voorschriften in het Bouwbesluit.
Hoofdstuk 3 handelt over de reikwijdte van het Bouwbesluit.
Het commentaar van de commissie, onderverdeeld in algemene en meer specifieke bij de diverse artikelen geplaatste opmerkingen, is opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5.
In hoofdstuk 6 worden enkele slotopmerkingen gemaakt.

Het advies is door de commissie vastgesteld in de vergadering van 17 februari 2000.
Bijlage 1 bij dit advies bevat de adviesaanvraag.
In bijlage 2 is de samenstelling van de commissie opgenomen.